nieuws

Studiedag over landschapswelstand

bouwbreed

De Federatie Welstandstoezicht en de Friese welstandscommissie Hus en Hiem houden ter ere van het 70-jarig bestaan van laatstgenoemde op 8 december een studiedag met als het thema ‘Grootschalige ingrepen in het landschap’. Stedebouwkundigen, architecten en hoogleraren zullen met elkaar over dit onderwerp in discussie gaan.

In Friesland bestaat momenteel bezorgdheid over de dreigende verstedelijking van de landschappelijke open ruimte; met name door de grote vraag naar bouwgrond voor stads- en dorpsuitbreidingen en de komst van recreatie-, windmolen-, kantoor- en industrieparken.

De federatie Welstandstoezicht vreest dat het welstandsaspect in het geweld van de grootschaligheid veronachtzaamd wordt. Voorbeeld is de komst van windturbines in het landschap; er wordt wel ijverig nagedacht over het aantal megawatts maar nauwelijks over de visuele invloed van al die turbines op het landschap. Verder wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen van een verdere invulling van de open ruimtes.

De studiedag begint om 10.30 uur in de foyer van De Harmonie in Leeuwarden.

Reageer op dit artikel