nieuws

SFB Ziekengeld Plan kent drie dekkingsvormen

bouwbreed

Vooruitlopend op een definitieve besluitvorming over de wijzigingen in de Ziektewet, gaat SFB Verzekeringen de boer op met een nieuw plan: het SFB Ziekengeld Plan. Nog in november worden alle ondernemers in de bouw schriftelijk geinformeerd. Daarnaast worden op uitnodiging van werkgeversorganisaties in samenwerking met de Bedrijfsvereniging en ArboDuo voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Het SFB Ziekengeld Plan heeft betrekking op de verzekering van het financiele risico, dat werkgevers in de bouw bij ziekte van hun personeel lopen gedurende een jaar. Gekozen kan worden uit drie dekkingsvormen, waarbij de ondernemer zelf altijd de mate van eigen risico kan bepalen. Bovendien vindt er geen medische selectie van werknemers plaats.

Een van de dekkingsvormen, de 1+Exactdekking, biedt een wekelijkse uitkering, die in geval van ziekte is gerelateerd aan de loonkosten van de individuele werknemer. De ondernemer stelt zelf vast welk deel van de bruto-loonkosten hij verzekerd wil zien. Daarnaast kan hij kiezen voor minimaal 2 tot maximaal 130 wachtdagen, waarover bij ziekte geen uitkering wordt verstrekt.

De 30+ Globaaldekking geldt voor bedrijven met tenminste dertig werknemers. Bij deze verzekeringsvorm vindt uitkering per maand plaats op basis van een gemiddeld verzekerd bedrag, dat geldt per ziektedag voor alle werknemers. De hoogte van dit bedrag stelt de ondernemer zelf vast, waardoor hij ook de mate van eigen risico volledig zelf bepaalt. Ook hier is een keuze voor wachtdagen mogelijk.

Alleen na calamiteit

Tenslotte is er de 50+ Surplusdekking voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. Bij deze dekking verzekert men uitsluitend de loonkosten bij ‘bovengemiddeld’ ziekteverzuim, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. De grens waarboven wordt uitgekeerd wordt afgeleid van het gemiddelde ziekteverzuim van de betreffende ondernemer over de afgelopen vier jaar. De mate van eigen risico kan door de ondernemer flexibel worden vastgesteld. De uitkering vindt jaarlijks plaats.

Reageer op dit artikel