nieuws

Panheel Groep zet door met drie ontgrondingen

bouwbreed Premium

De in de Panheel Groep samenwerkende grindbedrijven hebben geweigerd gehoor te geven aan het verzoek van Gedeputeerde Staten van Limburg om de startnotities voor ontgrondingen in Borgharen/Itteren, Born/Grevenbicht en Heel/Beegden in te trekken. Om die reden moeten GS nu die notities in procedure brengen. Vanaf 15 november liggen ze ter inzage.

Volgens GS wijkt de invulling van de plannen van de grindproducenten voor de locaties Borgharen en Born af van de uitgangspunten van het Grensmaas-po: “Dat geldt met name de diepte van de winning. In de Grensmaas-visie gaat het om ondiepe winningen, gekoppeld aan natuurontwikkeling. De plannen van de grindproducenten kennen een diepere winning.”

Ten aanzien van het po Heel/Beegden (Lateraalkanaal) stellen GS dat “de hoeveelheden aldaar te winnen grind de regionale behoefte zullen overstijgen en derhalve bestemd zijn voor de nationale markt. In het streekplan Noord- en Midden-Limburg is echter vastgesteld dat grindwinning voor de nationale behoefte uitsluitend in het Grensmaas-po mag plaatsvinden. Het initiatief van de grindproducenten past dus niet in het provinciaal beleid.”

‘Niet realistisch’

De startnotities, opgesteld door de Panheel Groep, zijn de aanzet tot een procedure voor de opstelling van milieu effect rapportages voor de betreffende ontgrondingen. Volgens GS zijn de bewuste mer-initiatieven “niet realistisch” en wel “omdat de grindproducenten onvoldoende blijk hebben gegeven van de relatie tussen hun initiatieven en de inmiddels door de overheid in gang gezette plannen voor de Grensmaas”.

De grindproducenten zijn echter boos op de provincie, omdat zij menen bij het Grensmaas-po aan de kant te staan. De Panheel Groep bezit in het Grensmaas-gebied locaties, maar de kans is groot dat andere concurrenten die straks mogen ontgrinden. De provincie overweegt namelijk openbare aanbesteding van ontgrondingen. Volgens de Panheel Groep kan – net als in het verleden gebeurde met andere ontgrondingspoen – volstaan worden met de procedure van ontgrondingsvergunningen. Dat biedt de Panheel Groep de mogelijkheid de eigen locaties aan te pakken.

Pogingen van de provincie om met de Panheel Groep tot een zekere consensus te komen zijn kennelijk mislukt, gelet op de weigering van de grindproducenten hun startnotities in te trekken.

Reageer op dit artikel