nieuws

Nationale Monumentenbeurs brengt vraag en aanbod samen

bouwbreed Premium

Het gebeurt nogal eens, dat monumentale panden een eigenaar onvoldoende rendement opleveren om ze goed te onderhouden. Ze verpauperen en op den duur dreigt zelfs leegstand. Aan de andere kant is er een toenemende behoefte aan representatieve bedrijfsruimte. Veel bedrijven en instellingen hechten aan een monumentaal onderkomen, bijvoorbeeld vanwege de uitstraling. Op dit moment worden vraag en aanbod niet efficient bij elkaar gebracht. Ook de makelaardij is er niet goed op ingesteld. De komst van de Nationale Monumentenbeurs in Apeldoorn moet daar verandering in gaan brengen.

Harro Frieling is de initiatiefnemer van de monumentenbeurs. Hij was jarenlang hoofd marketing en voorlichting van het Nationaal Restauratiefonds en werd in die functie vaak geconfronteerd met de vraag of hij soms niet een monumentaal onderkomen wist voor een instelling, die representativiteit hoog in zijn vaandel heeft staan.

Frieling: “Er blijkt een belangrijke latente vraag naar monumentale panden te zijn. De opzet van de beurs is deze vraag te stimuleren en te analyseren wat de vrager essentieel vindt en wat bijzaak bij de huisvesting van zijn instelling. Aan de hand hiervan kan de vraag met het aanbod worden geconfronteerd.” Makelaars zien veel monumenten nog vaak als incourante artikelen. Zij hebben overwegend zicht op de gangbare markt en worden zelden met de specifieke vraag naar monumentale huisvesting geconfronteerd. Ze missen daardoor ervaring op dit terrein en hebben niet de nodige deskundigheid ke opbouwen. Denk bijvoorbeeld eens aan de specifieke bouwkundige en historische aspecten, die vast zitten aan monumenten. Ook met de vele vergunningsprocedures, subsidieregelingen en fiscale faciliteiten zijn veel makelaars onvoldoende vertrouwd. Door dit alles kost het hen vaak veel inspanning en tijd alvorens een nieuwe eigenaar en bestemming voor een monument zijn gevonden.

Complementair

Al de activiteiten die zijn verbonden aan het herbestemmen van monumenten vormen in feite een vak apart. Door onze achtergrond en de opzet van de Monumentenbeurs ke wij in deze lacune voorzien en complementair aan de makelaardij opereren.

Harro Frieling krijgt inmiddels via allerlei kanalen aanmeldingen binnen van vrijkomende monumenten, die hij in zijn computer opslaat. Ook de vraag registreert hij nauwkeurig. Hij wil over grote aantallen aanbieders en vragers ke beschikken om goed te functioneren. Ook wil hij een vraagbaak zijn voor toekomstige eigenaars. Vragen over onderhoud en restauratie bijvoorbeeld. ‘Waar vind ik een deskundige restauratie-architect, waar een op dit terrein ervaren aannemer en waar kan ik authentieke oude bouwmaterialen vinden.’

“Het is eigenlijk vreemd, dat er nog geen belangenvereniging van monumenteigenaren bestaat”, filosofeert Frieling. Voor eigenaars van een monument is het prettig, dat er nu een adres komt, dat voor een ‘waardige’ nieuwe eigenaar of gebruiker kan zorgen nadat men jaren aan een restauratie heeft gezwoegd.

Naast de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn ook de particuliere monumentenorganisaties zoals Heemschut enthousiast over het idee voor een monumentenbeurs. Zij ke een belangrijke rol in het netwerk vervullen door te signaleren wanneer een monument leegstaat of wordt verwaarloosd.

“We moeten ernaar streven in een zo vroeg mogelijk stadium in actie te komen. Het doel is immers leegstand en daardoor verwaarlozing van monumenten voor te zijn”, zegt Frieling.

Gesprekken zijn gaande met organisaties, die de opbouw van de monumentenbeurs willen ondersteunen. Frieling heeft goede hoop op steun van OC en W. Kort geleden stelde staatssecretaris Nuis immers in zijn nota over cultuurbeleid nog, dat hij er veel waarde aan hecht “wanneer aan een monument door herbestemming een nieuwe economisch draagkrachtige functie kan worden gegeven”. Hij hoopt dan ook, dat Nuis rugdekking zal geven voor de te verwachten exploitatietekorten voor de eerste paar jaar.Een enthousiaste eigenaar en gebruiker van een monument is uit oogpunt van monumentenbescherming minstens zo belangrijk als het pompen van overheidsgeld in de monumentenzorg.

De Monumentenbeurs is voorlopig gevestigd in ‘De Witte Raaf’ in Apeldoorn aan Driehoek 32.

Het stationnetje van Echt in Waterstaatsstijl, dat kon worden behouden en gerestaureerd doordat er behalve een stationsloket ook een accountantskantoor in kwam.

Reageer op dit artikel