nieuws

‘Lean-produktie’ loont in de Finse toeleveringsindustrie

bouwbreed Premium

‘Lean-produktie’ is het samengaan van ambachtelijke stuksproduktie met massaproduktie zonder de nadelen van beide produktiewijzen. De vraag is of de bouw hiermede kan werken en wat de voordelen zijn. Zes Finse toeleveringsbedrijven voor de bouw hebben in samenwerking met de Universiteit en een Adviesbureau uitgebreide proeven genomen en hebben verrassende resultaten geboekt.

C.P. Verschuren

De zes leveren: gipsplaten, prefab gevelelementen, keukens, badkamersanitair en prefab binnenwandelementen. Bij deze zes werd eerst nagegaan hoe de traditionele gang van zaken was ten aanzien van: het verzamelen van de benodigde informatie en materiaal, de stroom van deze informatie en het materiaal en het voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever c.q. afnemer. Binnen de stroom van informatie en materiaal werd speciaal gelet op de voortgang, de wachttijden en de kwaliteitscontrole.

Doel van deze analyse was de produktiekosten en -tijd te verlagen en de waarde voor de klant te vergroten. Bij dit laatste werd de aandacht voornamelijk gericht op het voorkomen van gebreken. En binnen het produktieproces werd het voorkomen van afval stevig aangepakt. Dit alles vond plaats tussen oktober 1993 en juni 1994.

Veel verspilling

Nadat de produktie van macro-processen was onderverdeeld in micro-processen bleek dat de afval en verspillingen onverwacht groot waren. Ze bestonden uit het opknappen van door anderen gemaakte fouten, materiaalverliezen c.q. -verspillingen, wachttijden, enz. In sommige gevallen bleek 25-40% van de werktijd verloren te gaan door die oorzaken, maar ook door ontbrekende informatie; tekeningen bleken incompleet, wijzigen of aanvullingen binnen een opdracht veroorzaakten steeds weer veranderingen, het meten in het werk op de bouwplaats gebeurde onnauwkeurig en de architecten toonden gebrek aan fabricage en constructiemogelijkheden.

In de nota ‘Implementation of lean production in construction component manufacturing’ doen de onderzoekers Koskela en Leikas verslag van hun ervaringen. Zo bleek bij de gipswandenfabrikant dat het stroomlijnen van de materiaaldoorloop de eerste verbetering betrof. Inmiddels is dit ingevoerd. Bij de fabrikant van de prefab gevelelementen zijn waar mogelijk zelfwerkende ploegen van zes tot acht man aangesteld, werd de inkoop efficienter, zijn marketing en verkoop naar een beter niveau getild en zijn de informatie- en materiaalstroom gestroomlijnd. Resultaten: de produktiecapaciteit is met 20% toegenomen, claims, klachten en reparatiekosten zijn zeer sterk gedaald, de prijzen konden met 5-10% zakken en de atmosfeer onder de werkers is uitstekend.

De beide keukenfabrikanten kwamen tot de ontdekking dat het bij de een schortte aan de relatie verkoop – levering en bij de ander aan de relatie produktie – levering. Die verbeteringen zijn inmiddels ingevoerd.

De badkamersanitairfabrikant heeft zijn produktieplaatsen teruggebracht van 36 naar 19 units en dat bespaart hem nu al 5% van de werktijd. Het aantal tekeningen kon tot de helft worden teruggebracht, de cyclustijd van de produktie is lager geworden en de motivatie van de werkers uit zich in het participeren in de invoering van de voorstellen tot verbetering.

Bij de fabrikant van de binnenwandelementen betreffen de ingevoerde verbeteringen: het verkoopproces, de service aan de klant, het installeren ter plaatse en het verminderen van de afval.

Conclusie

Slecht gecontroleerde tekeningen, rammelende fabrieks- en bouwplaatsproduktie en slechte informatievoorziening konden worden verbeterd door in invoering van lean-produktie. Dit samen met nieuwe methoden van informatie-technologie blijkt voor de toeleveringsindustrie het belangrijkste middel om aan de wensen van de volwassen geworden woonconsument tegemoet te komen en daardoor te overleven in een steeds harder wordende concurrentiestrijd. Want de Finse bouwnijverheid verkeerde sinds 1991 in een diep dal; de produktie was in 1994 de helft van die in 1990.

Voor die zes bedrijven is de redding net op tijd gekomen.

Reageer op dit artikel