nieuws

Kroon verbiedt bouw van bungalows Retranchement

bouwbreed Premium

De bouw van maximaal tachtig (vakantie)bungalows in het Zeeuwsch-Vlaamse dorp Retranchement is definitief van de baan. De Kroon heeft beroepen ongegrond verklaard van de gemeente Sluis, VVV Sluis/Retranchement en de Dorpsraad Retranchement tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland om goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan ‘Versche Polder’.

Dat plan werd op 27 augustus 1992 vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft het gebied aan de oostzijde van Retranchement, dat onder meer begrensd wordt door de historische wallen van het dorp. Aan het gebied werd de bestemming ‘recreatieve- en woondoeleinden’ gegeven. Dit om de bouw van tachtig bungalows mogelijk te maken.

Maar GS weigerden op 6 april 1993 in te stemmen met het bestemmingsplan. Volgens hen druist dat in tegen het streekplan Zeeland, het provinciaal beleidsplan voor recreatie en toerisme en het Natuurbeleidsplan. Ook vonden ze dat de behoefte aan de woningen onvoldoende was aangetoond.

De gemeenteraad, de VVV en de dorpsraad stapten daarop naar de Raad van State. Zij meenden dat aan de woningen behoefte bestaat in verband met “instandhouding van het voorzieningenniveau in Retranchement”. Zij betoogden verder dat “het bestemmingsplan geen afbreuk doet aan de landschappelijke of cultuurhistorische waarden in het gebied”.

Eens met GS

Maar de Kroon denkt daar gans anders over. Die sluit zich aan bij de bezwaren van GS: “De bouw van 80 woningen staat niet in verhouding tot de bestaande voorraad (190 woningen, waarvan er 135 permanent bewoond zijn) in Retranchement. Van een behoefte aan een dergelijk aantal woningen voor woondoeleinden is ons niets gebleken.”

Ook wordt volgens de Kroon “verdere toeristische ontwikkeling niet voortgezet, nu geen reele groei van de vakantiebestedingen wordt verwacht en men bovendien vreest voor verval en aantasting van het landschappelijk karakter van Zeeland”. Toeristisch-recreatieve poen dienen volgens de Kroon “vooral plaats te vinden in als zodanig aangeduide gebieden”.

Dat bij Retranchement behoort daar niet toe: “Het plangebied is in de streekplanuitwerking Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen aangeduid als gebied voor agrarische doeleinden.”

Reageer op dit artikel