nieuws

Jorritsma: ‘Aanleg kustlocaties kan mogelijk noodzaak zijn’

bouwbreed

De behoefte aan locaties voor de toenemende bedrijvigheid in Nederland groeit. Momenteel is in ons land een maatschappelijke discussie gaande met als inzet of nieuwe locaties aan de kust bijvoorbeeld een oplossing ke bieden voor stedelijke ontwikkeling. Waarschijnlijk is niet te ontkomen aan opnieuw veroveren van land op de zee.

Dit zei minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat gisteren in Amsterdam bij de opening van het 14de World Dredging Congress dat onder het thema ‘Dredging benefits’ werd gehouden. Het internationale gezelschap toehoorders kreeg dit te horen bij bespreking van het dynamische kustonderhoud dat in de strijd tegen het water in Nederland wordt uitgevoerd. Binnenkort komt de minister met een nieuwe nota over kustbescherming waarin deze zaken op een rij zullen zijn gezet.

Om het beleid voor de kustverdediging uit te voeren worden op grote schaal zandsuppleties uitgevoerd. Dat is goedkoper dan het maken van dijken en golfbrekers. Deze oplossing voldoet uitstekend bij de zandige kust van Nederland, zo liet de minister weten. Sinds 1970 zijn meer dan vijftig suppleties uitgevoerd waarbij meer dan 65 miljoen kubieke meter zand is aangebracht. Voor dit kustonderhoud is een bedrag van f. 60 miljoen per jaar beschikbaar. Op het ministerie wordt overwogen over te gaan tot langlopende contracten voor deze zandsuppleties langs de kust.

De strijd van Nederland tegen het water betreft niet alleen de zee. Recente hoogwaterstanden op de grote rivieren hebben tot een versnelling van het voorgenomen programma van dijkversterkingen geleid. Bedacht moet echter worden dat in deze absolute veiligheid niet bestaat. Wel is het mogelijk de gevolgen van hoogwaterstanden aanzienlijk te beperken. Het werk aan de dijkversterkingen ligt op schema dankzij de inspanningen van de baggersector, zo hield minister Jorritsma de toehoorders voor.

Het baggeren speelt ook een grote rol bij onderhoud van de vaarwegen. Er wordt jaarlijks een hoeveelheid van 23 miljoen kubieke meter aan onderhoudsbaggerwerk aan de kust en aan de vaarwegen uitgevoerd. Daarmee is een bedrag gemoeid van gemiddeld f. 50 miljoen.

Saneren

Behalve onderhoud van kust en vaarwegen zorgt het saneren van waterbodems ook voor veel baggerwerk. In de periode van 1991 tot 2010 zal een hoeveelheid van 126 miljoen kubieke meter zwaar verontreinigde specie moeten worden afgevoerd. In de komende vier jaar zullen in het Ketelmeer en het Hollands Diep hiervoor twee depots worden aangelegd. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het scheiden en reinigen van deze baggerspecie. Zo houdt een pogroep Hergebruik Baggerspecie van Rijkswaterstaat zich onder meer bezig met het winnen van zand uit baggerspecie.

Baggeren heeft voor Nederland aanzienlijke voordelen zo stelde de minister vast. De Nederlands baggeraars staan in de gehele wereld goed bekend. De fabrikanten van baggermaterieel genieten eenzelfde reputatie. Duidelijk zal zijn dat de baggerindustrie een belangrijke bijdrage levert aan de nationale economie, zo stelde minister Jorritsma vast.

Reageer op dit artikel