nieuws

In bouw werkt verreweg minste aantal vrouwen

bouwbreed Premium

Van alle bedrijfstakken in Nederland werken in de bouw verreweg het minste aantal vrouwen. En de kleine groep vrouwen die er al in geslaagd is een arbeidsplaats in de bedrijfstak te veroveren, krijgt een salaris dat aanmerkelijk beneden het inkomensniveau van de mannelijke werknemers ligt.

Dit blijkt uit een onderzoek door de Inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de positie van mannen en vrouwen in het arbeidsproces. De resultaten van die studie zijn door minister Melkert toegezonden aan de Tweede Kamer, Sociaal-Economische Raad, Stichting van de Arbeid en Emancipatieraad.

Aan het onderzoek, dat zich zowel richtte op de gesubsidieerde sector als het particuliere bedrijfsleven, hebben 196 bouwbedrijven met totaal 3145 werknemers meegedaan. Op grond van de daaruit verkregen cijfers valt op te maken dat van alle banen in de bouw 95% door mannen wordt bezet. Slechts een schamele 5% is aan vrouwen vergeven.

Geen enkele andere economische sector toont een dergelijk slecht resultaat voor vrouwen. In landbouw, visserij en industrie hebben vrouwen 19% van alle banen en in de transportsector 20% .

Beloning

Van alle werkende mannen in Nederland heeft 88% een baan van 35 uur of meer. Bij vrouwen is dat 42%. Hoe dat per bedrijfstak ligt geeft het rapport niet aan. Wel geeft dat inzicht in de beloning in de bouw. Op dat punt is van gelijkheid geen sprake. Het bruto uurloon van mannen van 23 jaar en ouder is in de bouw f. 24,86, voor vrouwen bedraagt het f. 20,82 ofwel 84% van het loon dat de mannen krijgen. Factoren die deze scheefheid in beloning veroorzaken zijn onder meer “de leeftijd, het behaalde opleidingsniveau en de omvang van het bedrijf”.

Ook bij werknemers jonger dan 23 jaar is er sprake van een verschil: mannen krijgen een bruto uurloon van f. 14,50 en vrouwen f. 11,67. Alleen ten aanzien van het verstrekken van extra uitkeringen scoort de bouw het meest positief. Waar in alle branches mannen vaker extra uitkeringen ontvangen dan vrouwen, ligt dat in de bouw gans anders: het percentage vrouwen met zo’n uitkering is 41%, bij mannen is dat 20%.

Meer aandacht

Volgens Melkert onderstreept het onderzoek nog eens “de wenselijkheid van extra aandacht voor factoren die mogelijk van invloed zijn op het in stand blijven van de gemiddelde loonverschillen tussen mannen en vrouwen”. Met het oog daarop werkt hij nu aan een brochure over gelijke beloning. Die verschijnt volgend jaar.

Reageer op dit artikel