nieuws

Houten krijgt vier nieuwe woonwijken

bouwbreed Premium

De Utrechtse gemeente Houten krijgt vier nieuwe woonwijken met daarin 6000 woningen. De bouw begint eind volgend jaar. In 2005 worden de laatste huizen opgeleverd. De wijken zullen elk een eigen karakter dragen. Bij de nieuwbouw worden archeologische vindplaatsen ontzien en zal worden geprobeerd om karakteristieke bebouwing te behouden.

De uitbreiding komt voort uit de Vinex-akkoorden. Het grootste deel van de nieuwbouw, 4500 panden, bestaat uit koopwoningen in onder meer de midden vrije sector, vrije sector en sociale koop. Daarnaast zijn er 1500 huurwoningen.

Naast woningen komen in Houten ook nieuwe winkels, scholen, kantoren en fiets- en wandelpaden. Daarnaast wordt een nieuw treinstation gebouwd. De bouw hiervan houdt nauw verband met de woningbouw omdat het station pas kan worden gebouwd als er voldoende huizen zijn opgeleverd. Wanneer wordt begonnen met de bouw van het station is daarom onbekend, maar in de planning wordt het jaar 2000 genoemd. Indien dit niet wordt gehaald krijgt de gemeente een tijdelijk treinstation.In de periode 2005-2015 moeten er nog eens 20.000 woningen worden gebouwd.

Woningdichtheid

De nieuwe wijken krijgen elk een eigen karakter. In het centrum van het uitbreidingsgebied wordt een ‘Castellum’ gebouwd. Deze door een gracht omgeven wijk, strekt zich uit rond het nieuw te bouwen station en wordt ongeveer 400 bij 300 meter. Er komen circa 45 tot 50 woningen per hectare zodat er in totaal ongeveer 500 huizen zullen staan. In het gebied rond het ‘Castellum’, de Stadshoven dat zich uitstrekt over een terrein van circa 700 meter rond het nieuwe station verrijzen circa 35 tot 40 woningen per hectare. In de derde wijk die rond de polder ‘de Hoon’ wordt gebouwd, “zal het aantal woningen per hectare nog aanzienlijk minder zijn”, aldus het concept structuurmodel namelijk 25 tot 35 woningen per hectare. “Voorgesteld wordt, hier een variatie van eengezinswoningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande huizen te bouwen.” Dezelfde woningdichtheid geldt voor de wijk Loerik die rond een recreatieplas van 200 tot 1000 meter wordt gebouwd.

Infrastructuur

Het is de bedoeling dat binnen de nieuwbouw weinig gebruik wordt gemaakt van de auto. Daarom wordt de nadruk gelegd op fietspaden. Deze zullen meestal worden aangelegd op bestaande wegen.

De stadsuitbreiding betekent echter wel dat de gemeente vanuit de regio beter bereikbaar moet worden. Daartoe wordt de capaciteit van de A27 vergroot door het aantal rijstroken vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal in noordelijke richting tweezijdig te verhogen van twee tot drie”, aldus het concept structuurplan. Ook wordt bekeken of de Utrechtseweg op de A27 kan worden aangesloten. Verder wordt onderzocht of de N410 kan worden vergroot.

Monumenten

Houten wil 65.000 vierkante meter bedrijfsterrein inrichten. Rond het station moeten onder meer kantoren komen terwijl ten zuiden van het station ook een bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Dit komt te liggen op een archeologische vindplaats om deze te ontzien wordt het terrein met circa een meter opgehoogd. Hierdoor blijft de vindplaats ongeschonden. Verder zijn in het uitbreidingsgebied een aantal rijks en gemeentelijke monumenten aanwezig. Deze bevinden zich rond de Houtense Wetering en Loerik. “De aanwezige bebouwing wordt zoveel mogelijk gespaard, als woning of eventueel met een andere functie, bijvoorbeeld sociaal culturele voorziening”, aldus het concept structuurplan.

Reageer op dit artikel