nieuws

GS Zuid-Holland: grenzen aan groei Bollenstreek

bouwbreed Premium

Uitbreiding van de woningvoorraad in de Duin- en Bollenstreek mag enkel nog plaats vinden binnen de vastgestelde contouren. Hierdoor zullen niet alle gemeenten in hun woningbehoefte ke voorzien. In de streek is nog capaciteit voor ongeveer 7000 woningen. Daarna is de koek op. Voor de Leidse regio kan bouwen in Zoeterwoude een optie zijn.

Dit hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland bepaald in het ontwerp streekplan Zuid-Holland west. Het streekplan geeft de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen weer waarmee het westelijk deel van de provincie tot het jaar 2005 te maken krijgt.

Het plan zoals dat gisteren door verantwoordelijk gedeputeerde T. Jansen is gepresenteerd, omvat de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio, Haaglanden en het Westland. Het plangebied laat zich kenmerken door verstedelijkte gebieden en drie belangrijke agrarische gebieden: de Bollen- en bloementeelt in het noorden, het weidegebied in het midden en de glastuinbouw in het zuiden van de provincie. “Deze agrarische gebieden worden bedreigd door oprukkende verstedelijking. Er is behoefte aan ruimte voor woningbouw en bedrijfsterreinen.”

In de Leidse regio moeten in de periode 1995-2005 ongeveer 11.600 woningen worden gebouwd. Binnen de gemeenten van de Leidse regio voorziet het bouwprogramma in de realisering van 9300 woningen. “Tot het jaar 2000 is er voldoende ruimte voor woningbouw in de Leidse agglomeratie. Daarna is aanvullende capaciteit nodig. Voor de Leidse regio zal Voorhout een beperkte opvangfunctie vervullen. Tot 2015 ke hier voor de Leidse regio 2000 woningen worden gebouwd”, aldus het streekplan. Daarnaast zien GS mogelijkheden om een bouwlocatie bij Zoeterwoude in ontwikkeling te nemen. “Liever hadden we vliegveld Valkenburg als locatie willen gebruiken, maar hier zou niet voor 2015 ke worden gebouwd”, aldus Jansen bij de toelichting op het streekplan.

Overigens moet in de visie van GS Voorhout ook voor de opvang van woningzoekenden uit de Duin- en Bollenstreek gaan zorgen. De capaciteit die voor deze streek beschikbaar is behelst de bouw van 7000 woningen. “Woningbouw vindt plaats volgens migratiesaldo nul, dat wil zeggen dat er evenwicht is tussen vestiging en vertrek.” Zuid-Holland ziet volgens Jansen definitief af van een Bollenstad. Uitbreiding kan alleen nog binnen de vastgestelde contouren. “Dit kan betekenen”, zo benadrukt het provinciebestuur, “dat niet alle gemeenten in hun woningbehoefte ke voorzien.” Voor wat betreft de woningbouw in Haaglanden volgt de provincie in het ontwerp-streekplan de lijnen die in het kader van de Vinex-zijn uitgezet.

Infrastructuur

Op het gebied van de infrastructuur in de Duin- en Bollenstreek pleit Zuid-Holland voor de aanleg van een volledige A9-A44 verbinding over Noordhollands grondgebied. Verder is het college van GS voorstander van goede openbaar vervoervoorzieningen in de Haagse regio die onder meer de Vinex-locaties Wateringse Veld, Leidschenveen en Ypenburg moeten ontsluiten.

Reageer op dit artikel