nieuws

Goedkopere woningen op Vinex-locaties nodig

bouwbreed Premium

In de oudere stadswijken moeten duurdere woningen in de koopsector worden gebouwd. Op de Vinex-locaties daarentegen mogen de goedkopere woningen in zowel huur als koop niet ontbreken. Dit tweesporenbeleid is noodzakelijk om segregatie in de Rotterdamse regio tegen te gaan.

Tot deze conclusie komt professor dr.ir. H. Priemus en drs. F. Wassenberg van het Onderzoeksinstituut OTB in de rapportage ‘Ongedeelde stad-ongedeelde regio’. Het rapport is in opdracht van het Samenwerkingsverband Rijnmonds-Corporaties opgesteld met als voornaamste doel te bekijken wat de corporaties ke doen om segregatie te voorkomen.

OTB-signaleert in de nota dat de kernvoorraad goedkope woningen momenteel in de vooroorlogse gebieden en de wijken uit de jaren vijftig en zestig geconcentreerd is. “Juist hier ontstaan de armoede-eilanden en juist hier is meer differentiatie nodig”, aldus Priemus in ‘Ongedeelde stad-ongedeelde regio’.

Schrikbeeld

Om dit schrikbeeld tegen te gaan is volgens de onderzoekers een actief woningvoorraadbeleid noodzakelijk. Dat betekent ook dat de bestaande wijken aantrekkelijker moeten worden gemaakt. “Speciale aandacht vergen buurten en wijken vlakbij de Vinex-locaties, buurten met een hoge mutatiegraad, zoals sommige hoogbouwwijken, wijken met een ongunstige prijs-kwaliteitsverhouding en buurten die nu aan de onderkant van de woningmarkt verkeren.”

Om meer variatie in de wijken te brengen moet het door de corporaties te voeren beleid gericht zijn op zaken als verkoop, woninggewijze verbetering, samenvoeging, huuraanpassing, zorgvuldige woningtoewijzing en sloop.

“Nieuwbouw moet toevoegen wat nu in de wijk ontbreekt. Niet slopen belemmert echter de broodnodige differentiatie. In dit kader moet worden gedacht aan eengezins-, koop- of duurdere woningen, of woningen bedoeld voor ouderen”, zo menen de onderzoekers van OTB.

Tweede spoor

Het tweede spoor dat in de rapportage wordt uitgestippeld, is het brengen van differentiatie in de wijken aan de zogenoemde bovenkant. Hierbij liggen de meeste mogelijkheden in de Vinex-wijken. “Het is belangrijk om te zorgen dat hier niet alleen dure, maar ook goedkopere woningen komen. Het regionale volkshuisvestingsbeleid zal erop gericht moeten zijn om duurdere woningen in goedkope wijken te bouwen en goedkopere woningen in de duurdere nieuwbouwwijken”, zo benadrukken de onderzoekers, “Dat vereist een beleid dat op korte termijn tegen de markt lijkt in te gaan. Ook met de marktpartijen moeten dus afspraken worden gemaakt die het ongedeelde-regiobeleid mogelijk maken.”

Regionaal

De problemen moeten, aldus de nota, regionaal worden aangepakt. Vooral omdat het hier volgens Priemus ook gaat om een regionaal probleem. “Allerlei tendensen versterken een dreigende tweedeling tussen arm en rijk, werkloos en werkend, zwart en wit, kansarm en kansrijk. Ruimtelijk zien we deze tweedeling terug in de vorm van segregatie.” De corporaties, verenigd in het Samenwerkingsverband Rijnmond-Corporaties dat onder de naam Maaskoepel zal worden voortgezet, zien het als hun taak dit te voorkomen. Het rapport dat OTB gisteren in het Rotterdamse presenteerde vormt een toevoeging aan het grote onderzoek Mozaiek Woningmarkt Stadsregio Rotterdam dat begin dit jaar is verschenen.

Reageer op dit artikel