nieuws

Drenthe richt zich op landschappelijk bouwen

bouwbreed

De Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) begint met een po landschappelijk bouwen. Voor drie locaties in kleine kernen zal een speciale experimentgroep voorbeeld-bestemmingsplannen opstellen, waarin extra zorg wordt besteed aan een goede landschappelijke inpassing van uitbreidingsplannen bij kleine kernen.

– Volgens de BOKD bestaat er in brede kring ongerustheid over de kwaliteit van nieuwe uitbreidingsplannen bij kleine dorpen. Met name omdat gemeenten nauwelijks meer aandacht besteden aan landschappelijke inpassing. “Dit leidt tot ongewenste aantasting van dorpsgezichten door een overheersende skyline van modernistische nieuwbouw. Ook is vaak niet gezocht naar een bevredigende oplossing voor de aansluiting bij het oude dorp, waardoor nieuwbouwwijkjes als een vreemd element tegen het dorp lijken aangeplakt.”

De Vereniging Drentse Gemeenten ondersteunt het po. In de experimentgroep zitten vertegenwoordigers van provincie, welstandstoezicht en de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen. Binnenkort krijgen de Drentse gemeenten meer informatie over het po. Daarbij vraagt de BOKD ook om geschikte locaties voor het experiment; locaties waar woningbouw is toegestaan en de landschappelijk situatie zorgvuldigheid vereist. Ook de dorpsbelangenvereniging moet willen meewerken.

Reageer op dit artikel