nieuws

Den Haag geeft ‘grote stedenbeleid’ vorm

bouwbreed

Een omvangrijk plan van aanpak, dat heeft de gemeente Den Haag gemaakt naar aanleiding van de oproep van staatssecretaris Kohnstamm om het Grote Stedenbeleid 1996 met actieplannen vorm te geven. Basis van de aanpak is activiteiten ontwikkelen die gezamenlijk – van woningcorporatie tot burgers – worden gedragen.

‘Woekeren met ruimte’ en ‘Jongeren meer in balans’ zijn de klinkende namen van de twee nota’s die het Haagse ‘stedenbeleid’ de komende tijd vorm moet gaan geven. Afgelopen vrijdag heeft het college van B en W de beide nota’s gepresenteerd.

Schetst ‘Jongeren meer in balans’ een serie maatregelen om de welzijn van Haagse jongeren te verbeteren, in ‘Woekeren met ruimte’ wordt een groot scala aan activiteiten opgesomd dat de residentie per stadsdeel, (Den Haag kent zeven stadsdelen) wil gaan uitvoeren.

Bij deze activiteiten ligt de nadruk op de verbetering van de leefbaarheid door onder andere de directe woonomgeving aan te pakken.

Zo wordt onder andere voorgesteld om – 450.000 uit te trekken voor de aanpak van onveilige plekken in de diverse wijken. Binnenterreinen tussen flatgebouwen moeten waar nodig worden heringericht en in de stadsvernieuwingswijken moet de aandacht op het realiseren van meer groen in de vorm van stadsparkjes komen te liggen.

Sportcomplexen

Ook moet, zo wordt in de nota voorgesteld in de stadsdelen meer aandacht voor sport en spel komen. Om hiervoor meer mogelijkheden te scheppen willen B en W in of aan de rand van de wijken kleinschalige en eenvoudige sportcomplexen realiseren waar wijkgebonden verenigingen hun activiteiten ke ontplooien. Per wijk zullen er verder een of enkele openbare multifunctionele sport- en spelterreinen worden gerealiseerd. Voor de korte termijn zijn er plannen voor de inrichting van zes van dergelijke terreinen. De komende jaren zullen daar nog tien locaties aan worden toegevoegd. De kosten van deze operatie worden op – 1,2 miljoen beraamd.

Economie

Ook de verbetering van de werkgelegenheid is in het kader van het grote stedenbeleid een speerpunt. Deze is in Den Haag in de afgelopen jaren alleen maar gedaald. Met name onder de lager opgeleide inwoners is de werkloosheid groot. De nadruk moet de komende jaren dan ook liggen bij het scheppen van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door maatregelen zoals het vestigen van bedrijven in stadsvernieuwingswijken en het in ruime mate gebruik maken van de zogenoemde Melkert-banen-regeling wil de residentie 10.000 arbeidsplaatsen realiseren. Om de huidige bedrijventerreinen niet verder af te laten zakken door verpaupering en leegstand wil Den Haag een “dynamischer” terreinenbeheer gaan voeren. Hierbij zijn volgens de nota herinrichting en efficienter gebruik van de ruimte de sleutelwoorden.

Samenwerking

Bij alle in de nota’s opgesomde maatregelen staat het begrip samenwerking voorop. Om een zo groot mogelijk succes te boeken heeft Den Haag alle groeperingen er met de haren bijgesleept. Het resultaat daarvan is volgens het college dat er aan een integrale verbetering wordt gewerkt en niet aan symptoombestrijding.

Reageer op dit artikel