nieuws

VVD en PvdA wantrouwen uitleg Tommel over WBL

bouwbreed Premium

VVD en PvdA wantrouwen de uitleg die zij van staatssecretaris Tommel krijgen over Woningbeheer Limburg, de in grote financiele problemen verkerende corporatie uit Geleen. Daarom pleiten beide coalitiepartijen voor een parlementair onderzoek. Derde regeringspartij D66 is, samen met het CDA, tegen een dergelijk onderzoek, en wil slechts een politiek debat.

Dat bleek bij de presentatie, gisteren, van het rapport van de parlementaire werkgroep Stichting Woningbeheer Limburg over de WBL-affaire. De werkgroep, waarin Versnel (D66), Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD) en Biesheuvel (CDA) zitting hadden, heeft onderzocht of een parlementair onderzoek noodzakelijk is.

Woningbeheer Limburg is in 1992 ontstaan uit een fusie van Het Zuiden, Huisvesting Bejaarden Limburg (HBL) en SBDI. Nog niet eens een jaar na de fusie en daaropvolgende sanering kwamen de eerste problemen aan het licht. Inmiddels heeft WBL een tekort van om en nabij de f 175 miljoen op de begroting, en dreigt faillissement. Crisismanager Kempen brengt nu de problemen in kaart en zal op 10 november een reddingsplan presenteren aan Tommel.

Over de vraag hoe dit heeft ke gebeuren is de werkgroep het in grote lijnen eens. Een volstrekt tekortschietend bestuur, het onbenut laten van mogelijkheden de financiele positie te verbeteren, fraude, de bouw van een te groot kantoorgebouw, en de minder rooskleurige financiele positie van Het Zuiden en HBL dan bij de fusie was verwacht zijn belangrijke factoren geweest bij het ontstaan van het tekort.

Ook is men het op zich eens over de rol van het directoraat-generaal van de volkshuisvesting (DGVH) en de staatssecretarissen Tommel en Heerma. De problemen zijn op het moment van de fusie onderschat en er is veel te lang gewacht met ingrijpen.

Meningen verdeeld

Over wat er nu echter moet gebeuren zijn de meningen verdeeld.

Hofstra en Duivesteijn willen namens de VVD en PvdA eerst meer weten voordat er een definitief oordeel kan worden geveld. Het gaat hen vooral om de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen, en dan met name de rol van staatssecretaris Tommel, oud-staatssecretaris Heerma en het ministerie van VROM in het geheel. Beiden rekenen het Tommel zwaar aan dat hij zo lang heeft vastgehouden aan de visie van voorganger Heerma dat VROM geen enkele blaam treft.

Een onderzoek is volgens VVD en PvdA nu nog het enige goede middel om achter de complete waarheid te komen. Volgens Hofstra bevat de brief die Tommel op 9 oktober naar de Kamer stuurde, en waarin hij alle verantwoordelijkheid van zijn departement voor de teloorgang van WBL van de hand wees, aantoonbare onjuistheden.

De stellingen die daarin worden betrokken zijn twijfelachtig en geven volgens Hofstra aanleiding de visie van Tommel en zijn ministerie op het geheel te wantrouwen. Een onderzoek, waarbij alle betrokkenen worden gehoord, kan een waarheidsgetrouwer beeld opleveren van de preciese gang van zaken bij WBL en wie waarvoor verantwoordelijk gesteld kan worden, zo vindt de VVD, die hierin wordt gesteund door de PvdA.

D66 en CDA zijn tegen een parlementair onderzoek. Het is een te zwaar middel, en er is inmiddels zoveel duidelijk geworden, dat een afrondend politiek debat nu al gevoerd kan worden, vinden zij.

Versnel en Biesheuvel wezen er in hun toelichting op dat deze opstelling niets te maken heeft met het feit dat Tommel een D66-staatssecretaris is, en Heerma een CDA-staatssecretaris was, noch met het gegeven dat er veel lokale CDA-ers bij betrokken zijn geweest. Versnel: “Het is eigenlijk heel vreselijk dat dit soort connecties wordt gelegd.”

Volgende week wordt het rapport besproken in de vaste kamercommissies voor VROM en voor de Rijksuitgaven. Waarschijnlijk zal zich een kleine kamermeerderheid uitspreken voor een parlementair onderzoek.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel