nieuws

Sociale sector komt f. 10 mld tekort voor uitvoeren taken

bouwbreed

Er is geen sprake van dat er in de sociale sector geld te over is. Integendeel: de corporaties komen nu al f. 10 miljard tekort om alle taken die zij opgelegd hebben gekregen naar behoren te ke uitvoeren, zo blijkt uit een eerste, voorzichtige berekening van het NCIV. PvdA-Kamerlid Duivesteijn verwerpt de cijfers: hij spreekt van “propaganda” en “pure stemmingmakerij”.

e berekeningen werden door Wim de Bruin, hoofd beleidszaken van het NCIV gepresenteerd op het Zevende Groenmarktberaad van het NIROV. Centraal op de bijeenkomst stond de verevening in de corporatiesector. Volgens De Bruin eigenlijk een gepasseerd station, nu een Kamermeerderheid verplichte verevening van geld tussen rijke en arme corporaties heeft verworpen.

De vraag hoe wordt en moet worden omgegaan met het maatschappelijk kapitaal dat de sociale verhuurders beheren, is echter uiterst actueel. Voor 1 november komt staatssecretaris Tommel met een brief, waarin omvang en besteding van dat kapitaal nader wordt uiteengezet. Op basis daarvan gaat de Tweede Kamer praten over de vraag of dit wel efficient genoeg gebeurt. Centraal punt daarbij is of er uberhaupt wel voldoende geld in de sector aanwezig is, om eventueel anders in te ke zetten. Volgens De Bruin is dat niet het geval, en hij illustreerde dat aan de hand van een eerste berekening van de baten en de lasten van de sociale sector.

Berekening

Aan de ene kant ke de taken en verplichtingen van de corporaties worden onderscheiden, en de lasten die daarmee zijn gemoeid. De Bruin noemde de zorg voor de betaalbaarheid (kosten f. 60 miljard), achterstallig onderhoud ( f. 8 miljard), woningverbetering ( f. 4 miljard), verpauperingsbestrijding ( f. 2 miljard), nieuwbouw betaalbare woningen ( f. 9 miljard), vervanging van te oude woningen en in de woningvoorraad ( f. 40 miljard), bijdragen aan leefbaarheid (4 miljard), en voor het dragen van de risico’s (wat f. 18 miljard aan weerstandsvermogen vergt). De woningvoorraad is goed voor een vermogen van f. 270 miljard. Daar gaat de f. 60 miljard af die in de betaalbaarheid wordt geinvesteerd af, zodat f. 210 miljard over blijft. Aan leningen staat een bedrag van f. 135 miljard uit, zodat uiteindelijk een vermogen overblijft van f. 75 miljard. De hierboven beschreven taken kosten f. 85 miljard, zodat er per saldo een vermogenstekort ontstaat van f. 10 miljard.

Volgens De Bruin toont deze berekening aan dat uiterst voorzichtig moet worden omgegaan met het vermogen van de corporaties: “We moeten ervoor waken dat de sociale sector wordt opgegeten. En dat gebeurt als er wordt besloten tot het voeren van een gematigd huurbeleid. Daar zijn grote risico’s mee gemoeid.”

Reactie

Na hem maakte ook Lex Pouw van het Woningbedrijf Amsterdam bezwaar tegen huurmatiging. Volgens Pouw wordt de draagkracht van de gemiddelde huurder veel te zwart afgeschilderd, en zijn er zeker ook nog draagkrachtige huurders te vinden, en daarmee is de belangrijkste bron van inkomsten voor corporaties, de huurder, nog lang niet opgedroogd.

Voorzitter Giekema van de huurdersorganisatie De Woonbond liet weten geschokt te zijn door het pleidooi van de corporaties. “Vroeger gingen gemeenten en corporaties nog hand in hand bij het ministerie van VROM pleiten voor huurmatiging. Ik begrijp dat dat tijdperk voorbij is.”

En ook PvdA-Kamerlid Duivesteijn toonde zich in een reactie verbijsterd door de stellingen van De Bruin en Pouw. De cijfers van De Bruin vatte hij samen onder de noemer “propaganda” en “pure stemmingmakerij”. “Het is een absolute slag in de lucht.”

Belangrijker vond hij te horen dat een van oorsprong sociale sector geen gelegenheid onbenut laat om te pleiten voor een fors huurbeleid. “Ik heb hier niets gehoord over de mensen met te hoge woonlasten en een laag of helemaal geen inkomen, over het onstaan van inkomenswijken. Ik hoor de corporaties alleen maar hun eigen geld verdedigen. Alsof het om geld gaat?! De huurder kun je niet als een oneindige geldbron zien, die kan worden aangesproken als je nieuwbouw wil plegen. Daarmee moordt de sector zichzelf uit.

Reageer op dit artikel