nieuws

Provincie Noord-Brabant steekt – 5 miljoen in steden

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant reserveert – 5 miljoen voor de vijf grote Brabantse steden. Dit bedrag, waarvoor overigens nog geen verdeelsleutel is vastgesteld, zal vooral voor de sociaal economische verbetering en versterking van deze steden worden ingezet.

De vijf grootste steden van Brabant, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond ke zich heugen in een warme belangstelling van het college van gedeputeerde staten.

In de begroting bleek de provincie een aardig bedrag over te hebben en dat is door GS voor deze steden geoormerkt. Van Beek: “Deze steden maken ook onderdeel uit van de vijftien middelgrote steden die in het kader van het stedenbeleid van Kohnstamm een extra bijdrage zullen krijgen. Los daarvan vinden wij dat wij als provincie deze steden met eigen middelen moeten steunen.”

Waar dit geld aan zal worden besteed staat volgens de gedeputeerde vooralsnog niet vast. “Er zijn nog geen concrete poen net zo min als er al sprake is van een verdeelsleutel voor het bedrag. Met de vijf betrokken gemeenten zullen wij rond de tafel gaan zitten om exact te bepalen welke invulling we aan de steun gaan geven.” De bijdrage die Van Beek in de begroting heeft vastgesteld is in principe eenmalig. “We kijken ieder jaar naar wat we ke doen maar gaan er vooralsnog vanuit dat deze – 5 miljoen-bijdrage een eenmalige gebeurtenis is.”

In de najaarsnota is verder ook het wegwerken van de achterstanden van de baggerwerken opgenomen. Hoewel Noord-Brabant jaarlijks – 0,4 miljoen voor baggerwerk uittrok, werd in de praktijk door gebrek aan opslagdepots niet of nauwelijks gebaggerd. Dit is nu echter beslist noodzakelijk. Nog dit jaar wordt een nieuw baggerspeciedepot bij Dintelsas in gebruik genomen waarna met baggeren kan worden begonnen. De werkzaamheden vergen een slordige – 15 miljoen. De helft daarvan komt voor rekening van de provincie die dit over een periode van vier jaar in de begroting wil uitsmeren.

Uit de Najaarsnota blijkt verder dat de provincie het Brabantse huishoudboekje aardig op orde heeft. Op de begroting van dit jaar houdt de provincie – 4,7 miljoen over. Bovendien keert de Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij – 5 miljoen meer dividend uit en is er een rentevoordeel van – 1,2 miljoen. Daar komt nog bij, dat de budgettaire ruimte de komende jaren groter wordt door een toename van de uitkering uit het provinciefonds. Een lastenverzwaring voor de Brabantse burgers ligt in de visie van Van Beek dan ook niet in het verschiet.

Reageer op dit artikel