nieuws

Problemen WBL zijn VROM niet aan te rekenen

bouwbreed Premium

Voormalig staatssecretaris Heerma noch de ambtenaren van VROM kan het worden aangerekend dat de sanering van de Geleense corporatie Woningbeheer Limburg (WBL) is mislukt. De plannen hiervoor zijn zorgvuldig tot stand gekomen, en waren op dat moment realistisch.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Tommel aan de Tweede Kamer en zijn beantwoording van Kamervragen van VVD-er Van Rey. Woningbeheer Limburg is begin jaren ’90 ontstaan uit een fusie van drie kleinere sociale verhuurders, waaronder de niet-winstbeogende instelling SBDI. Deze instelling stond op dat moment fors in de rode cijfers.

De fusie vormde onderdeel van een saneringsplan, dat door Heerma was opgesteld. Door het samengaan met de andere twee corporaties kon hun vermogen worden aangewend om de tekorten bij SBDI aan te zuiveren. Met dit doel verleende ook VROM een bijdrage.

Na een jaar ging het al fout. WBL redde het niet op eigen kracht, en diende een saneringsaanvraag in bij het Centraal Fonds. Deze werd afgewezen, maar vormde voor Heerma aanleiding zijn inspectie op de zaak te zetten. Zij constateerde de nodige misstanden bij WBL: van een volstrekt tekortschietend crisismanagement tot frauderende bestuursleden.

Dit jaar vroegen een aantal bij WBL betrokken gemeenten om maatregelen van Tommel, omdat uit de jaarrekening een tekort van f. 175 miljoen naar voren kwam. Daarmee waren de problemen zo groot geworden dat een faillissement dreigde.

De Kamer, en dan vooral de VVD-er Van Rey reageerde furieus, temeer omdat men in 1989 slechts onder zware druk akkoord was gegaan met de fusie en saneringsoperatie. Er werd gedreigd met een parlementair onderzoek, maar Tommel vroeg en kreeg tijd om een eigen onderzoek in te stellen. Daarop vooruitlopend werd voormalig NWR-directeur en huidig voorzitter van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, drs. B.G.A. Kempen, aangetrokken als crisismanager voor WBL.

Onderzoeksrapport

In een brief en zijn antwoord op de vragen van het VVD-Kamerlid Van Rey brengt Tommel de Tweede Kamer op de hoogte van zijn bevindingen. Hij baseert zich daarbij op een onderzoeksrapport van Deloitte en Touche.

Volgens de bewindsman valt VROM weinig valt te verwijten. Uit het onderzoek van Deloitte en Touche blijkt dat er een gangbare procedure is gevolgd, waarbij WBL tien jaar de tijd kreeg om uit de rode cijfers te komen.

Die periode is door het bestuur niet benut voor het aanbrengen van structurele verbeteringen in de organisatie, bijvoorbeeld door de verkoop van woningen en het snoeien op de veel te hoge apparaatskosten.

Integendeel: het bestuur heeft een beleid gevoerd, dat tot extra tegenvallers heeft geleid. Zo is er geld verloren bij de overname van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf Eygelshoven en als gevolg van de interne financiering van het veel te dure en naar later ook nog eens bleek veel te grote nieuwe kantoorgebouw voor WBL.

Daar kwamen nog eens een aantal ongunstige ontwikkelingen bij. De discontorente lag lager dan de 10 procent waarvan bij de sanering uit was gegaan, en dat is bij een negatief vermogen nadelig, de huursombenadering pakte specifiek voor het woningbezit van WBL slecht uit, en door de bruteringsoperatie werden de financiele problemen opeens manifest. Tommel deelt de conclusie van Van Rey niet Heerma de Kamer verkeerd heeft ingelicht over de overlevingskansen van een gefuseerd en gesaneerd WBL. Integendeel: de Kamer is tijdig, volledig, en juist geinformeerd.

Bovendien blijkt het tekort van WBL lager dan de gemelde f. 175 miljoen. Volgens Tommel is het bestuur voor zijn jaarrekening uitgegaan van de meest negatieve inschattingen van de ontwikkelingen. Kempen is inmiddels in het kader van een nieuwe saneringsaanvraag een berekening aan het maken van het reele tekort.

VVD-er Van Rey laat weten niet tevreden te zijn met de antwoorden. De vraag of er alsnog een parlementair onderzoek moet komen, verwijst hij echter door naar de speciale werkgroep die hiervoor door de Vaste Kamercommissie voor VROM is opgericht. Volgens PvdA-Kamerlid Duivesteijn, die zitting neemt in de werkgroep, moet men zich nog buigen over de antwoorden van Tommel.

Reageer op dit artikel