nieuws

Minister De Boer wijst streekplannen Utrecht en Zuid-Holland af

bouwbreed Premium

Minister De Boer gaat niet akkoord met de streekplannen Utrecht en Zuid-Holland Oost. In beide gevallen worden meer bouwactiviteiten in het Groene Hart voorzien dan het restrictieve bouwbeleid toestaat. De bewindsvrouw verzoekt gedeputeerde staten van de twee provincies de streekplannen aan te passen.

In het geval Utrecht gaat het om 2100 woningen extra in het Groene Hart: 600 woningen verspreid over enkele gemeenten, 1500 woningen in de gemeente De Ronde Venen.

De provincie spreekt van een marginale hoeveelheid ten opzichte van het totale woningbouwvolume in de provincie. De Boer is het daar echter niet mee eens, zeker als wordt gekeken naar het oorspronkelijk toegestane aantal van 7400 woningen in het Groene Hart. “Een toevoeging van 30% is geen marginale maar een substantiele toevoeging. Dit in contrast met uw vergelijking tussen 2100 woningen en circa 86.000 woningen voor de gehele provincie.”

Het argument van de provincie dat de woningen noodzakelijk zijn voor de huisvesting van de eigen bevolking in de gemeenten wuift De Boer weg. “Voor zover de woningbehoefte in de Groene Hart-gemeenten niet meer ‘binnen de contouren’ kan worden opgevangen, is hij verwerkt in de convenanten met de omliggende stadsgewesten. Nu extra bouwen in het Groene Hart houdt daarom ‘dubbel op’-tellen in, en is daarmee concurrerend voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties in de stadsgewesten.”

Contouren

Met het streekplan Zuid-Holland Oost heeft De Boer vooral problemen omdat de contouren van het plan ruimer zijn getrokken dan met de Groene Hart-gemeenten was overeengekomen in het Afsprakenkader Restrictief Beleid. Over het volume voor de periode tot 2005 is geen verschil van mening: het gaat om 10.500 woningen en 170 hectare bedrijfsterreinen. “Niet eens zijn we het over de wijze waarop dat volume ruimtelijk wordt vastgelegd”, aldus De Boer.

In beide gevallen verzoekt de minister om aanpassing van het streekplan, waarbij zij overigens de ruimte openlaat om binnen de getrokken grenzen van de plannen wat meer te bouwen.

Een woordvoerder van de provincie Utrecht acht de kans groot dat er opnieuw contact zal worden gezocht met De Boer. “GS moet zich nog beraden, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat we nu direct overstag gaan.”

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Jansen laat weten vast te willen houden aan het streekplan: “Het streekplan Oost van 1987 was al een restrictief plan en heeft de afgelopen acht jaar goed gewerkt. Het recent gereedgekomen streekplan is restrictiever dan het voorgaande. Dat is maatschappelijk afgewogen, wat de verwachting rechtvaardigt dat ook dit streekplan werkt. De minister doet in haar brief een aantal uitspraken die maatschappelijk niet zijn afgewogen en die in de praktijk niet of nauwelijks te realiseren zijn. Het is de vraag of je daarmee als overheid je hand niet overspeelt en stuurkracht uit handen geeft. Zuid-Holland is geen theoretische maar een praktische provincie.”

Reageer op dit artikel