nieuws

Kritiek op onderzoek SBR naar meerkosten duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

De gietvloerenbranche en de houtproducenten bestrijden de resultaten van een onderzoek van de Stichting Bouwresearch (SBR) naar de meerkosten van duurzaam bouwen. Met name verweren zij zich tegen de bewering van Bouwresearch dat hun produkten een belangrijke oorzaak zijn voor het met maximaal f. 24.000 hoger uitvallen van de bouwkosten. D66-Kamerlid Jeekel heeft inmiddels staatssecretaris Tommel om opheldering gevraagd.

Vorige week berichtte Cobouw over het SBR-onderzoek ‘De economie van duurzaam bouwen’, waarin de fors hogere bouwkosten als gevolg van duurzaam bouwen-maatregelen worden gemeld. De resultaten zijn een tegenvaller voor staatssecretaris Tommel, die bij de presentatie van zijn Plan van Aanpak duurzaam bouwen nog verkondigde, dat dubo-maatregelen slechts een paar duizend gulden extra per woning zouden vergen.

Het SBR-onderzoek heeft tot veel kritiek geleid. Gyvlon Handelsmaatschappij, waarin 20 bedrijven zijn verenigd die 90% van alle gietvloeren in de woningbouw leggen, spreekt in een reactie van een verbazingswekkend verhaal. Directeur G. Wagelaar bestrijdt dat gietvloeren een extra kostenpost vormen van f. 2300.

Een absurd bedrag, zo vindt hij. “Het ware te wensen voor de bedrijfstak dat over verschillen van f. 2300 per woning van gemiddeld 100 m2 dekvloer gesproken kon worden. Dit zou betekenen dat een gietvloer een meerprijs van f. 23 per vierkante meter kan opbrengen. De praktijk leert echter, dat dekvloerprijzen na de Tweede Wereldoorlog onder druk van moordende concurrentie en slechte kwaliteiten in de woningbouw nauwelijks zijn gestegen. De gemiddelde prijs voor 100m2 dekvloer van vijf centimeter dik, dat is een vloer van een standaardwoning, bedraagt nog geen – 1500. Daar er geen aannemer bereid is vrijwillig een meerprijs te betalen voor een produkt uit de serie duurzaam bouwen is de praktijk dat een gietvloer vaak gelijk maar meestal lager geprijsd dient te worden om geaccepteerd te worden.”

Volgens Wagelaar moet bij dit soort kosten/baten-onderzoeken de praktijk meer worden betrokken. “Nu het duurzaam bouwen door de kwalificatie ‘te duur’ ondermijnd dreigt te worden is het tijd dat er wat realistische praktijkcijfers op tafel komen.” En het kan volgens hem ook geen kwaad als ook de milieubaten in concrete cijfers worden uitgedrukt.

Houten vloeren

Een ander belangrijke veroorzaker van meerkosten vormen volgens de SBR de houten verdiepingsvloeren. Deze worden nog maar weinig toegepast en zijn niet geprefabriceerd leverbaar. Het leggen ervan is dus erg arbeidsintensief. De totale meerkosten als gevolg van de keuze voor houten verdiepingsvloeren worden geschat op f. 4600. Het Centrum Hout is het daarmee hartgrondig oneens. Volgens woordvoerder ir. J.K.A. Banga zijn er wel degelijk geprefabriceerde verdiepingsvloeren leverbaar, die prijstechnisch concurrerend zijn met traditionele vloersystemen.

Van belang is wel dat er al aan het begin van een bouwwerk wordt gekozen voor de toepassing van houten vloeren. Als dat pas in een later stadium gebeurt valt het namelijk altijd duurder uit, zo weet Banga.

Inmiddels heeft het Tweede Kamerlid Jeekel (D66) staatssecretaris Tommel vragen gesteld over het SBR-rapport. Hij wil onder andere weten hoe het verschil van f. 24.000 verhoudt tot de “enkele duizenden guldens” van Tommel. Ook vraagt hij wat de bewindsman denkt te gaan doen om de kennis over duurzaam bouwen in de bouw te vergroten. Tommel heeft op een recente congres van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting over duurzaam bouwen de resultaten van het SBR-onderzoek al proberen af te zwakken.

Reageer op dit artikel