nieuws

Kadaster informeert over bodemvervuiling

bouwbreed Premium

Aanstaande kopers van percelen willen tijdig weten of er mogelijk vervuiling zit in de grond die ze willen verwerven. Uitkomst biedt dan de vermelding van beschikkingen en bevelen in de kadastrale registratie. De notarissen beschikken evenals veel makelaars over een aansluiting op het landelijke Kadaster-Netwerk. De publikatie ‘Bodemverontreiniging geregistreerd’ (*) legt de rol van het kadaster bij deze registratie uit en gaat in op de besluiten, de registratie en de wijze waarop vermeldingen weer worden verwijderd.

Het kadaster registreert sinds 1 januari van dit jaar de besluiten van de overheid over bodemvervuiling. Dat gebeurt op grond van Artikel 55 van de Wet bodembescherming. De provincies en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht nemen als bevoegd gezag de besluiten. Het gaat hierbij om beschikkingen en bevelen. De beschikking bepaalt of er sprake is van een ernstige vervuiling en of er sprake is van een urgente sanering.

Gezag

Het bevoegd gezag kan de veroorzaker, eigenaar of erfpachter een bevel tot bodemonderzoek geven, eventueel gevolgd door een saneringsbevel. De provincie of de gemeente biedt de genomen besluiten bij het kadaster aan. Daarbij wordt een kadastrale kaart ingeleverd waarop is aangegeven op welke (delen van) percelen de maatregel betrekking heeft. Het kadaster vermeldt in de registratie bij de desbetreffend percelen de aanwezigheid van een besluit. De stukken zijn openbaar.

Zodra een besluit vervalt meldt het bevoegd gezag dat bij het kadaster die de vermelding verwijdert. De mededeling wordt evenwel geregistreerd zodat men steeds kan nagaan of er in het verleden besluiten zijn genomen omtrent een perceel. Dat verleden gaat in dit geval niet verder terug dan 1 januari 1995.

(*)Nadere inlichtingen verstrekt de bibliotheek van het kadaster via telefoon 055-285352.

Reageer op dit artikel