nieuws

Jorritsma stemt ook in met studie naar door Limburg bepleite A68 Aanleg A73 Zuid -in acht wegvakken- klaar in 2004

bouwbreed Premium

De aanleg van de 41,5 kilometer lange A73 Zuid zal in het jaar 2004 afgerond zijn. Dat heeft heeft minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat de provincie Limburg toegezegd. Die had dat nadrukkelijk als voorwaarde gesteld in de onderhandelingen over een regionale bijdrage van f. 20 miljoen in het po, dat het rijk ruim f. 1 miljard kost. Een andere voorwaarde van de provincie was het uitvoeren van onderzoek naar aanleg van de A68. Daaraan is Jorritsma ook tegemoet gekomen.

Inmiddels heeft de directie Limburg van Rijkswaterstaat met grote voortvarendheid een Plan van Aanpak voor de A73 Zuid laten opstellen door de externe bureaus SME en Rijnconsult. Centraal daarin staat de periode waarbinnen het totale werk moet zijn uitgevoerd. Het betreft een taakstellende planning.

Volgens gedeputeerde staten, die hebben ingestemd met het Plan van Aanpak, is dit haalbaar “door een zeer strakke planning, op basis van het parallel laten verlopen van werkzaamheden”.

Ze loven in dit verband de Limburgse directie van RWS: “die heeft er alles aan gedaan heeft tot een zo snel mogelijke realisatie te komen. Op zich is dat een compliment waard, gezien de complexiteit van het werk, wat moge blijken uit de vele kunstwerken zoals de tunnel onder de Roer en nabij Roermond, de tunnelbakken bij Tegelen en Swalmen en de verdiepte ligging bij de Linnerheide”.

Acht wegvakken

Het Plan van Aanpak onderscheidt acht wegvakken: omleiding Haelen (lengte 2 km, gereed in 1998), Zaarderheike en Zuiderbrug (resp. 2,7 en 2,1 km en gereed in 2000 en 2004), Zuiderbrug-Tegelen (1,9 km, gereed in 2003), Tegelen-Waterloo (10,7 km, gereed in 2003), Swalmen (7 km, gereed in 2004), Roermond 3,1 km, gereed in 2001), Roertunnel (4,9 km, gereed in 2004) en Linne en St. Joost (resp. 4,9 en 2,2 km en gereed in 2001 en 2004).

Voor alle wegvakken geldt een eigen planningstraject. De voorbereidingen zijn volgens GS al gestart, waarbij het accent ligt op de planologische regeling.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) staat uitvoering van het po nog gepland in de periode 1999-2008. Jorritsma is echter bereid gebleken de uitvoering van het werk te vervroegen. “Maar dan zullen wel de nodige (externe) financiele middelen gevonden moeten worden”, aldus GS.

De provincie is bereid twee medewerkers aan te trekken voor de op te tuigen poorganisatie. Dat kost ruim twee ton per jaar. Ook willen GS een eventuele regionale bijdrage in de aanleg van de A73 Zuid in een keer afkopen met f. 20 miljoen onder voorwaarde dat “het Plan van Aanpak taakstellend en bepalend is”. Jorritsma stemt daarmee in. Beide bijdragen komen uit het Fonds Regionale Bijdrage A73 Zuid, waarin totaal f. 21,2 miljoen zit.

Voor alle zekerheid willen GS de afspraken vastleggen in een convenant.

Ook geld voor A68

De minister is ook gezwicht voor druk van de provincie om te beginnen met de procedure die moet leiden tot aanleg van de A68, waarmee een investering is gemoeid van f. 70 miljoen.

Voor GS is deze weg, die een verbinding tot stand moet brengen met de Duitse autoweg BAB52) “een integraal onderdeel van de A73 Zuid op de oostoever (verlengde af-oprit). Om een eventuele kapitaalsvernietiging in de A73 Zuid te voorkomen ter plaatse van de aansluiting met de A68, is snel duidelijkheid over het trace vereist. Aan de Duitse kant kan dan eindelijk eens tot de grens worden afgebouwd.”

Jorritsma voelde aanvankelijk niets voor het betrekken van de A68 bij het project A73 Zuid. Zij wilde namelijk de RWS-directie Limburg niet met twee Trace/mer-procedures belasten. Er loopt al zo’n procedure voor de A74/A2. Bovendien is de A68 in het MIT 1996-2000, noch in het verkenningsprogramma, noch in het planstudieprogramma, noch in het realisatieprogramma hoofdwegennet opgenomen.

Steun van RWS

Maar GS kregen in hun pleidooi voor de A68 steun van RWS. Dat was aanleiding voor Jorritsma in te stemmen met een verkenningsstudie naar de A68. Die studie kan volgens GS snel omgezet worden in een projectnota/mer, op basis waarvan een tracebesluit genomen wordt.

De kosten van de verkenningsstudie bedragen acht ton en zullen worden gedragen door RWS, provincie en gewest Midden-Limburg. Volgens GS kan op die manier “het noodzakelijk draagvlak voor de effectuering van de A68 aanzienlijk worden verbreed”. De provinciale bijdrage komt uit het Fonds Regionale Bijdrage A73 Zuid.

Reageer op dit artikel