nieuws

In Arbowet keren slechts ‘beleidsregels’ terug Linschoten doekt alle P-bladen op

bouwbreed Premium

Alle wettelijke P-bladen, aan de hand waarvan de Dienst I-SZW (voormalige Arbeidsinspectie) bouwplaatsen controleert op veiligheid en gezondheid, worden in het kader van de vereenvoudiging van de arbo-wetgeving opgedoekt. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevestigt dat in de te wijzigen Arbeidsomstandighedenwet de zeer gedetailleerde publikatiebladen worden vervangen door (algemene) beleidsregels.

In alle commotie rond de door staatssecretaris Linschoten aangekondigde herijking van de arboregelgeving is het verdwijnen van de P-bladen tot nu toe onopgemerkt gebleven. De aandacht ging vooral uit naar het terugbrengen van het aantal op de Arbowet gebaseerde Besluiten van ruim dertig naar een en van het reduceren van het aantal artikelen van ruim 1200 naar ongeveer 350.

Nu blijkt Linschoten ook een streep te halen door de P-bladen. “Die zullen inderdaad verdwijnen”, aldus zijn woordvoerder. Volgens hem is het de bedoeling om te komen tot “beleidsregels”. Hij erkent dat die “minder gedetailleerd zullen zijn dan de P-bladen”.

Niet vrijblijvend

Maar hij bestrijdt met klem dat daarmee de deur wagenwijd open gezet wordt om het niet meer zo nauw te nemen met de veiligheid en gezondheid. “De beleidsregels zijn bepaald niet vrijblijvend. Ze bevatten normen en voorschriften, die moeten worden nageleefd. De inspectiedienst zal daarop ook controleren. Voorop blijft namelijk staan handhaving van het huidige beschermingsniveau”, verklaart de staatssecretaris.

Bestuurder A. G. M. Schrijver van de Bouw- en Houtbond FNV reageert onthutst op het voornemen van Linschoten om de P-bladen op te heffen. “Daar zijn we absoluut niet gelukkig mee”, zegt hij. Juist die bladen hebben volgens hem in de bouw bijgedragen aan grotere veiligheid en betere gezondheid voor de werknemers: “We zijn erg bezorgd over de gevolgen van het verdwijnen ervan.”

Een alternatief zou ke zijn het in de bedrijfstak in versneld tempo ontwikkelen van zogeheten Arbeidsomstandigheden-bladen (A-bladen). In opdracht van werkgevers en werknemers in de bouw heeft de stichting Arbouw inmiddels A-bladen gemaakt voor tillen en straatmaken. Dat aantal zal volgens Schrijver in elk geval worden uitgebreid met A-bladen voor dieseluitlaatgassen, kwartsstof, logen en zuren, ontkistingsolien, steigermateriaal, vlechtwerk, bitumineus dakdekken, metselstenen/metselblokken en kozijnen/dakplaten.

Verplicht stellen

Tot nu toe hebben de A-bladen slechts een “richtinggevend karakter”. Ze worden nog niet verplicht voorgeschreven. De FNV-bouwbond overweegt echter bij de eerstkomende onderhandelingen over de bouw-cao te bewerkstelligen dat de A-bladen verplicht gesteld worden.

Een ander, nog rigoureuzer alternatief waaraan de bond denkt, is het op grote schaal aanspannen van aansprakelijkheidsprocedures tegen werkgevers die zich niet houden aan de arbo-regelgeving. Dit volgens Schrijver mede gelet op de weigering van de werkgeversorganisaties in de bouw om convenanten, die de risico’s van het werken met lijmen en minerale vezels moeten terugdringen, mede te ondertekenen “ook al zijn ze het inhoudelijk eens met die overeenkomsten. Ze willen echter niet meedoen, als de vakbonden ook ondertekenen. Zoiets bemoeilijkt natuurlijk wel de zo door Linschoten met verve bepleite deregulering en overdragen van verantwoordelijkheden aan sociale partners.”

Goed alternatief

Arbouw-directeur L. Akkers betreurt enerzijds het verdwijnen van vooral de relevante P-bladen (“een stok achter de deur voor arbo-knoeiers”) maar. concludeert tegelijk dat een aantal P-bladen sterk verouderd was: “Om ze effectief te laten zijn, moeten ze wel voortdurend worden aangepast aan de laatste stand van zaken in techniek en wetenschap.”

A-bladen ke een goed alternatief zijn voor de P-bladen, omdat ze volgens hem “specifiek op de bouw gerichte normen en praktische richtlijnen bevatten”.

Maar willen ze effect sorteren dan moet er naar zijn mening controle op de naleving ervan komen en dienen ook sancties te worden ingesteld. “Maar dat is verder een zaak van cao-partijen”, zegt hij.

Veel inspecties

Overigens blijft er volgens Akkers voor de inspectiedienst voldoende regelgeving over om de bouw te blijven controleren. De woordvoerder van SZW bevestigt dat. “Van de 75.000 inspecties die jaarlijks worden uitgevoerd, hadden er 10.000 betrekking op de bouw. Ook in de toekomst krijgt de bouw een meer dan evenredig aandeel in het aantal inspecties.”

Overigens bestreed hij een verklaring van de FNV-bouwbond dat Linschoten toegezegd zou hebben aan de bouw een speciale status toe te kennen in de gewijzigde arbo-wet: “De staatssecretaris heeft alleen gezegd dat,straks uit het nieuwe Arbobesluit zal blijken, dat door de aandacht die daarin aan de bouw gegeven wordt feitelijk gesproken kan worden van een status aparte.”

Reageer op dit artikel