nieuws

Groene verbindingszone tussen Amstelveen en Spaarnwoude

bouwbreed Premium

In Amstelveen is gisteren begonnen met de aanleg van ‘De Groene As’, een natuur- en recreatieverbinding tussen Amstelland en Spaarnwoude. Door het aanleggen van de verbindingszone moet er samenhang ontstaan tussen een aantal verbrokkelde natuurgebieden. De uitvoering van het plan bestrijkt 20 jaar. De kosten ervan zijn circa f. 83,4 miljoen. Dit blijkt uit het ontwikkelingsplan De Groene As dat gisteren werd gepresenteerd.

Het ontwikkelingsplan bestaat uit 26 poen. Hiertoe behoren onder meer de aanleg van bedrijventerreinen in een groene omgeving, het versterken van stedelijk groen in de omliggende gemeenten, de aanleg van een recreatieterrein en een golfbaan bij Nieuwe Meer en de aanleg van fietspaden. De kosten van het plan worden betaald door het rijk, de provincie, private partners, gemeenten en het hoogheemraadschap.

“De provincie is in verband hiermee voornemens te komen tot herschikking van financiele middelen, die nu worden gebruikt voor het beheer van bestaande recreatiegebieden ten gunste van inrichting en beheer van nieuwe gebieden”, aldus mevrouw F.G. van Diepen, gedeputeerde voor natuur, landschap en openluchtrecreatie. “Verder zullen er gelden voor de Groene As worden vrijgemaakt in samenhang met de aanleg van wegen, bedrijventerreinen en de stichting van huizenbouwlocaties.”

Ook zal voor sommige poen een beroep worden gedaan op het Groenfonds Noord-Holland.

De uitwerking van het plan wordt gecoordineerd door de provinciale Groenontwikkelings- en Beheersdienst (GBD). Er zijn plannen om voor het beheer van het gebied een aparte organisatie in te richten.

Gisteren werd begonnen met het po ‘Rond de Westwijk’. Bij dit onderdeel van de verbinding wordt gebruik gemaakt van bestaande en nog te graven waterlopen. Hierlangs worden natte en halfnatte oevers gemaakt, gecombineerd met schralere bermen, aldus een toelichting van de Amstelveense wethouder R. van Kamp (natuur- en groenbeheer).

Moerassen

Hierna worden op verschillende plaatsen moerassen aangelegd. “Voorbeelden zijn moerasvorming in de Lutkemeerpolder, de aanleg van moeraslinten in de Bovenkerkerpolder en langs een nieuwe woonwijk in Amsterdam-West, het herstel van de veenbovenlanden in de Haarlemmermeer en bij Aalsmeer en oeverontwikkeling langs de Ringvaart”, aldus het ontwikkelingsplan.

Ook wordt aandacht besteed aan maatregelen die moeten zorgen dat de barrierewerking van grootschalige infrastructuur wordt opgeheven.

Volgens het plan heeft versnippering van het gebied geleid tot een sterke achteruitgang van de natuur. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de kansen op herstel gering waren. Onderzoek wees echter anders uit. “Bij het inventariseren van de kansen om het landschappelijk verband te herstellen bleek het aantal reeds lopende initiatieven en mogelijkheden tot koppeling aan andere ontwikkelingen onvermoed groot”, aldus het plan.

Reageer op dit artikel