nieuws

Goedkope woningbouw -met bouwlening- mogelijk

bouwbreed

Als het aan de woningcorporaties ligt, worden er voor 2000 meer dan 100.000 goedkope huurwoningen gebouwd. Een onderzoek van NWR en NCIV heeft aangetoond dat de aangesloten corporaties meer dan voldoende plannen hebben. Lange bestemmingsplanprocedures, vervuilde grond en hoge grondkosten ke overigens nog roet in het eten gooien.

Met de bouw van 100.000 goedkope huurwoningen zou worden voldaan aan de taakstelling uit het Nationaal Programma Volkshuisvesting. De aangesloten corporaties blijken plannen te hebben voor ruim 101.000 woningen met een huur van plm. – 700 per maand (prijspeil 1995). Zo’n 45% van die bouwplannen ligt nu al vast in harde afspraken. De bouw van deze woningen zal voor een groot deel al volgend jaar ke beginnen. Voor ongeveer 20.000 woningen hebben corporaties geld en capaciteit gereserveerd in hun meerjarenplanning, maar daar zijn nog geen harde afspraken over gemaakt.

Voor nog eens 10.000 woningen is ook de financiering nog niet geregeld. Mogelijk dat voor dit laatste probleem de Nationale Woningbouwlening uitkomst kan bieden. De beide landelijke centrales voor woningcorporaties hebben daartoe met de Bank Nederlandse Gemeenten een intentieverklaring getekend. Deze lening is een vorm van collegiale financiering, waarbij corporaties met een overschot aan middelen deze tegen een vaste rente van 6% door tussenkomst van de BNG ter beschikking stellen aan collega-woningcorporaties. Toegelaten instellingen en gemeentelijke woningbedrijven worden in de gelegenheid gesteld gelden te beleggen door inschrijving op de Nationale Woningbouwlening in coupures van minimaal f. 1 miljoen en in veelvouden van f. 5 miljoen.

Bij de toewijzing van middelen uit de Nationale Woningbouwlening genieten corporaties, die financieel minder draagkrachtig zijn (de zogenaamde B-deelnemers aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) voorrang. Bovendien wordt voorrang gegeven aan nieuwbouw in VINEX-gebieden.

De daadwerkelijke uitgifte van de Nationale Woningbouwlening kan slechts doorgaan als met staatssecretaris Tommel een akkoord kan worden gesloten over het Nationaal Programma Volkshuisvesting.

Reageer op dit artikel