nieuws

Gewest Haaglanden wil direct uitvoerbaar volkshuisvestingsplan

bouwbreed Premium

Het stadsgewest Haaglanden wil een eenduidige visie op de regionale woningmarkt waaraan alle ‘Haaglandse’ woningcorporaties zich committeren. Het Delftse Onderzoeksinstituut OTB van professor Priemus moet het regionaal volkshuisvestingsplan in elkaar zetten. “En ik heb geen behoefte aan een discussiestuk. Wat er op tafel komt moet direct door de corporaties uitvoerbaar zijn”, aldus verantwoordelijk portefeuillehouder J.M. Bijsterveldt-Vliegenthart.

De ontwikkelingen rond de Vinex maar vooral ook de verschuivingen binnen de volkshuisvesting maken volgens Bijsterveldt, binnen het stadsgewest belast met de portefeuille volkshuisvesting, een regionaal volkshuisvestingsplan meer dan noodzakelijk.

In het provinciehuis Zuid Holland had afgelopen vrijdag een startbijeenkomst over dit onderwerp plaats. Het betekende tevens het startsein voor het Onderzoeksinstituut OTB om het plan in elkaar te gaan zetten. Uiterlijk mei dient het volkshuisvestingsplan door professor Priemus aan het bestuur van het stadsgewest Haaglanden te worden overhandigd. Vervolgens moet het in de visie van Bijsterveldt direct ook in te voeren zijn. “Ik voel niets voor weer een discussiestuk waarvan de corporaties zeggen het is mooi maar we doen er verder niets mee.”

Het plan moet onder andere de contouren schetsen over de woningbouwopgave voor de corporaties in Haaglanden, de verdeelsleutel goedkoop en duur, en de inzet van eigen middelen. Maar ook zoiets als de woonruimteverdeling en de effecten van de huidige woonruimteverdelingssleutel moeten in het plan aan de orde komen.

Terugdringen segregatie

“Verder is het terugdringen van segregatie een niet onbelangrijk onderwerp in het plan”, aldus Bijsterveldt die al zei te rekenen op een “lijvig boekwerk” dat een langere looptijd dan twee a drie jaar zal hebben.

“Ik zie dit regionaal volkshuisvestingplan dan ook niet als mosterd na de maaltijd. Natuurlijk gaan de ontwikkelingen op de Vinex-locaties nu in een snel tempo maar we komen daar in mei met dit plan niet achteraan sjouwen. Uiteindelijk behelst dit plan straks meer dan alleen nieuwbouw plegen en beslaat het een periode van zo’n tien jaar”, aldus de stadsgewestbestuurder.

De corporaties in Haaglanden die al eerder in de nota ‘Solitair of Solidair’ hebben aangegeven veel voor een regionaal volkshuisvestingsplan te voelen, willen echter niet in een keurslijf worden geduwd. “De lijnen in het op te stellen plan zullen”, zo benadrukte Bijsterveldt, “recht doen aan de zelfstandigheid van de corporaties. Maar samenwerken is tegenwoordig noodzakelijk om iedereen te ke huisvesten.”

Risico’s

Drs. A.F.R. Jochems zei namens de gezamenlijke corporaties het regionale volkshuisvestingsplan al een succes te vinden als het alleen al leidt tot een gezamenlijk beeld over de oplossingsrichting als het gaat om betaalbare nieuwbouw op Vinex-locaties te realiseren. “Er moeten meetbare afspraken worden gemaakt, taken verdeeld en gemeentegrenzen worden geslecht zodat er voor de woningzoekende in Haaglanden een open markt ontstaat. Voor het realiseren van woningen op de Vinex-locaties is het niet alleen een taak van corporaties om er geld in te steken maar hebben gemeenten bij het vaststellen van grondprijzen eveneens een taak”, aldus Jochems.

De taak om met een doorwrocht en door alle woningcorporaties in Haaglanden te ondertekenen plan te komen ligt nu bij het Onderzoeksinstituut OTB. Volgens professor Priemus, directeur van het instituut geen eenvoudige maar ook geen onmogelijke opgave. “We zullen moeten komen tot prestatie-afspraken. Die afspraken zullen parallel lopen met de landelijke agenda van het Nationaal Programma Volkshuisvesting om 100.000 goedkope huurwoningen te realiseren”, aldus Priemus.

Reageer op dit artikel