nieuws

Gemeenten ontmoeten problemen bij uitvoeren VROM-beleid VNG vraagt om extra geld rijk voor woningbouw

bouwbreed

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat het ministerie van VROM meer geld uittrekt voor de woningbouw. Ten behoeve van de betaalbaarheid van de nieuwbouw wordt gepleit voor het schrappen van een bezuiniging van f. 100 miljoen op het budget voor objectsubsidies. De VNG bepleit verder meer geld en aandacht voor bouwkundige voorzieningen voor ouderenhuisvesting.

De VNG schrijft dit aan de Tweede Kamer, vooruitlopend op de parlementaire behandeling van de VROM-begroting, eind november.

De gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met problemen bij de uitvoering van het VROM-beleid op lokaal niveau, zo blijkt uit de brief: “Gemeenten worden op vele onderwerpen van wonen, ruimte en milieu voor vragen gesteld en ontmoeten maatschappelijke problemen die nieuwe antwoorden behoeven.”

Met name de betaalbaarheid van het wonen, de leefbaarheid, de verhouding tussen ruimtelijk restrictief beleid en de volkshuisvesting, de regeldruk, het draagvlak voor het te voeren beleid en het milieurendement van door het rijk voorgeschreven maatregelen baren de VNG zorgen. Op het terrein van de volkshuisvesting stelt de VNG dat als gevolg van de afname van overheidssubsidies voor woningbouw en stadsvernieuwing het gevaar reeel is dat er niet meer voldoende betaalbare nieuwbouw kan worden gerealiseerd.

Dit, gevoegd bij de constatering dat volkshuisvestingsmiddelen slechts moeilijk en in beperkte mate inzetbaar zijn, en bij de onmogelijkheid de huurlasten nog verder te verzwaren, maakt extra overheidssteun voor woningbouw noodzakelijk. “Om die reden stellen wij voor de geplande verlaging van het BWS-budget 1995 met f. 100 miljoen achterwege te laten”, aldus de VNG.

Ook willen de gemeenten meer aandacht en geld voor de ouderenhuisvesting. Er komt een vergrijzingsgolf op Nederland af, maar het kabinet ziet daar geen aanleiding in om meer te investeren in nieuwe bejaardenoorden en woonzorgcomplexen. Opvang van in meer of mindere mate hulpbehoevende ouderen wordt voorzien in de bestaande voorraad of via betaalbare nieuwbouw, zonder dat extra geld wordt uitgetrokken voor de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen. De VNG vindt dit niet terecht.

Vestiging

Bezwaar maken de gemeenten ook tegen de strijdige belangen van enerzijds restrictief ruimtelijk beleid en anderzijds de vrijheid van vestiging. Gemeenten die slechts in beperkte mate, voor de lokale of regionale woningbehoefte mogen bouwen, hebben onvoldoende mogelijkheden die woningen ook daadwerkelijk aan lokale of regionale woningzoekenden toe te wijzen. De bewindslieden van VROM zoeken de oplossing in een aanscherping van het restrictieve beleid, en een vergroting van de vrijheid van vestiging. “Dit zijn twee tegenstrijdige bewegingen die lokaal tot fricties leiden.”

Verder geeft de VNG aan tegen harmonisatie van Besluit Woninggebonden Subsidies en Besluit Locatiegebonden Subsidies te zijn, als dit leidt tot overheveling van het budgethouderschap van gemeenten naar de provincies. Een dergelijke aanpak, die door VROM wordt voorbereid, is in strijd met de huidige ordening, waarvan decentralisatie een van de belangrijkste pijlers is.

Milieu

Op het gebied van het milieu vragen de gemeenten onder andere om extra geld voor de isolatie van woningen die een geluidbelasting van 70 dB(A) of meer ondergaan. Uit onderzoek is gebleken dat dit er geen 30.000 maar 100.000 zijn. Die 70.000 extra wil de minister uiterlijk in het jaar 2000 geisoleerd hebben. Prima, aldus de VNG, maar “een extra financiele inspanning van rijkszijde is daarvoor onontbeerlijk”.

Het geld dat daarvoor bnodig is, kan worden bespaard op de aanleg van rioleringen in het buitengebied. Volgens de VNG kan zonder bezwaren voor het milieu worden afgezien van aanleg van die rioleringen, als het afvalwater ter plaatse wordt gereinigd. Dat levert in totaal een besparing op van f. 2 miljard, zo hebben de gemeenten becijferd.

Reageer op dit artikel