nieuws

Europees Parlement neemt eigen bouwbeleid onder de loep

bouwbreed Premium

In een rapport van het Franse Europarlementslid Jean-Claude Pasty wordt het vastgoedbeleid van het Europees Parlement in Brussel op de korrel genomen. In het rapport dat handelt over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het parlement voor het begrotingsjaar 1993 (!), noemt Pasty het “schokkend” dat er geen enkele openbare aanbestedingsprocedure is voorafgegaan aan de ondertekening van het contract van 8 januari 1992 voor de bouw van een reusachtig nieuw parlementsgebouw in Brussel. Het Europees Parlement debatteert aanstaande donderdag over het eigen omstreden bouwbeleid en de financiele gang van zaken rond het nieuwe parlementsgebouw in Brussel, de Espace Leopold of Leopold Ruimte.

Dat heeft handenvol meer geld gekost dan aanvankelijk begroot terwijl er tevens rijkelijk met steekpenningen (“commissielonen”) is gestrooid. Dit facet van de gang van zaken rond de bouw van het nieuwe parlementsgebouw komt niet in het rapport-Pasty ter sprake, maar mogelijk zullen sommige parlementsleden tijdens het debat van donderdag opheldering eisen over het financieel gesjoemel al lijkt de bereidheid daartoe niet groot.

“In deze kwestie zijn de verantwoordelijkheden van de administratie echter niet te scheiden van die van de politieke organen van het Europees Parlement”, zo meent de rapporteur. Daarom ziet hij geen enkele reden om de secretaris-generaal van het parlement kwijting voor de uitvoering van de begroting van het parlement voor 1993 te weigeren.

Beheer

De parlementscommissie voor de begrotingscontrole heeft grote aandacht besteed aan het beheer van de bouwpoen van het Europees Parlement. Pasty heeft voor zijn rapport gebruik gemaakt van eerdere verslagen van Europarlementslid John Tomlinson (een Britse socialist) over de contracten van het Europees Parlement met externe deskundigen in verband met bouwpoen en over het beheer van de bouwpoen van het parlement in Brussel. Pasty vindt het uitblijven van een openbare aanbesteding vooral schokkend omdat het uitschrijven ervan wel was toegestaan volgens het financieel reglement.

De investeringskosten voor het nieuwe parlement zijn geraamd op Bfr40 miljard ( f. 2,3 miljard) waarvan Bfr10 miljard ( f. 550 miljoen) voor het reeds in gebruik genomen D1-gebouw en circa Bfr3,2 miljard ( f. 177,7 miljoen) voor gebouw D2 dat binnenkort wordt opgeleverd. D3, het grootste gebouw, zal pas over een jaar of drie gereed zijn. De totale kosten van het nieuwe complex bedragen over een periode van twintig jaar ongeveer 1,8 miljard Ecu ( f. 3,74 miljard).

Pasty wijst erop dat een openbare aanbesteding de mogelijkheid zou hebben geboden om de meest bevredigende oplossing te zoeken, zowel wat de verhouding kosten tegenover prestaties als wat betreft een betere aanpassing van het reusachtige po aan de omgeving.

Vele vormfouten

Volgens de rapporteur is de kritiek van de omwonenden uiterst fel. Hij wil ook dat het financieel reglement van het parlement wordt herzien zodat voor elk onroerend goed-po met een koopoptie van een zekere omvang een voorafgaande openbare aanbesteding moet worden uitgeschreven.

Pasty somt ook een aantal procedurefouten op die zijn gemaakt zoals geen voorafgaande betalingsverplichting en geen officiele goedkeuring van de kosten door de financieel controleur van het parlement die plompweg opzij werd geschoven door de toenmalige parlementsvoorzitter.

“Het zou onrechtvaardig zijn om in deze zaak de verantwoordelijkheden van de administratie te scheiden van die van de politieke organen van het parlement. Het contract werd immers door de parlementsvoorzitter ondertekend met instemming van het ‘Bureau’ van het parlement en van de werkgroep die belast is met het vastgoedbeleid van het parlement”, zo zegt Pasty in zijn verslag. Zelfs wanneer het Europees Parlement het contract alsnog zou willen aanvechten bij het Europese Hof van Justitie, dan is dat onmogelijk. Het is immers zelf verantwoordelijk voor de vele vormfouten, aldus de rapporteur.

Strafprocedures

Toch is de begrotingscommissie niet van plan om alles zomaar over haar kant te laten gaan.

Aan de plenaire vergadering wordt donderdag een ontwerp-resolutie ter goedkeuring voorgelegd waarin de secretaris-generaal van het parlement wordt verzocht een nauwkeurige raming te laten opstellen van de verschillende elementen van de investeringskosten van gebouw D1. De bedoeling is om zo eventuele onverantwoorde uitgaven aan het licht te brengen zodat deze van de investeringskosten van de volgende bouwpoen ke worden afgetrokken.

Ook wil de ontwerp-resolutie dat wordt nagegaan in hoeverre het parlement zich partij kan stellen in eventuele strafprocedures waarin contractanten en andere betrokkenen momenteel zijn verwikkeld. Zo kan worden beschikt over alle gegeven die van nut zijn voor de bescherming van de financiele belangen van het parlement.

De Belgische staat en de contractanten wordt nog eens verzocht om hun beloften na te komen die gedaan werden bij de ondertekening van het contract. De Belgische overheid deed toezeggingen over de beschikbaarstelling van de grond (schenking) en het aanleggen van goede toegangswegen tot het nieuwe parlement.

In de ontwerp-resolutie wordt daarover uiterlijk tegen 31 december duidelijkheid geeist. Tegen die tijd zullen de toegangswegen nog niet gereed zijn. Tot zolang zal men zich moeten behelpen met toegangswegen die deze naam niet waard zijn en Brussel als hoofdstad van Europa onwaardig.

Reageer op dit artikel