nieuws

Dijkversterkers twijfelen aan haalbaarheid waterkeringswet

bouwbreed Premium

De zeven polderdistricten en waterschappen, die in Gelderland voor het jaar 2000 in totaal 211 kilometer rivierdijk op veilige hoogte moeten brengen, betwijfelen ernstig of zij die norm ke halen op grond van de nieuwe wet op de waterkering, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. De wet moet volgend jaar van kracht zijn.

In Gelderland vallen 24 dijkvakken met een totale lengte van 91,3 kilometer onder de noodwet voor de dijkverzwaring, de Deltawet Grote Rivieren. Op dit moment is zestig kilometer dijk in uitvoering genomen. Een aantal dijkvakken heeft vertraging opgelopen door bezwarenprocedures bij de Raad van State of door een technische vergissing.

Het dijkvak Crobdijk-Haaften is zelfs met twintig weken vertraagd, doordat het grondmechanisch onderzoek per ongeluk niet is uitgevoerd. Omdat dit maar een klein stukje dijk is, verbetert het polderdistrict daar nu eerst de andere zeven kritieke dijkvakken. Toch verwachten de verantwoordelijke bestuurders dat alle kritieke dijkvakken voor eind 1996 op veilige hoogte zijn, zoals de Deltawet bepaalt.

“Voor de resterende dijkvakken is de situatie veel ernstiger”, zo betoogde secretaris H. Kok van het polderdistrict Groot Maas en Waal deze week op een bijeenkomst over dijkversterkingen in Gelderland. “We hebben steeds tegen de minister gezegd dat we alleen voor 2000 klaar ke zijn als zij de wettelijke instrumenten aanlevert. Dat heeft ze niet gedaan, blijkt uit haar wetsvoorstel. Zoals de wet er nu ligt, loopt de verzwaring minstens twee jaar vertraging op.”

Procedures

De polderdistricten en waterschappen vrezen vooral de onteigenings- en ontgrondingsprocedures. In de noodwet is deze procedure tot een minimum teruggebracht, maar in de wet op de waterkering moet de hele procedure weer doorlopen worden, wat jaren kan duren. Ook willen de dijkverzwaarders dat de procedure voor de milieu-effectenrapportage (mer) korter wordt, net zoals dat in de Deltawet het geval is. Het versterken van de 211 kilometer rivierdijk die buiten de Deltawet valt kost in Gelderland – 1,2 miljard. Dat bedrag zal verder oplopen, als er vertraging in de werkzaamheden optreedt.

Voorzitter Lubberhuizen van de Vereniging van waterbouwers in bagger-, kust- en oeverwerken zegt deze geluiden ‘zorgelijk’ te vinden. “Ik heb steeds gezegd dat de aannemers in een vroeg stadium moeten worden betrokken bij de poen. De vertraging bij Crobdijk-Haaften was, als er een aannemer bij betrokken was, niet nodig geweest.”

Hoge prijzen

Op de bijeenkomst bleek ook dat de prijzen voor zand- en klei, die nodig is voor de versnelde dijkverzwaring in het hele land, in snel tempo stijgen. Sinds vorige maand is een kuub klei 50 procent duurder geworden.

Gebleken is dat de polderdistricten en waterschappen veel minder klei uit de uiterwaarden langs de grote rivieren ke gebruiken dan werd aangenomen. Een flink deel van die klei is namelijk verontreinigd met zware metalen als zink en cadmium en moet in speciale depots van Rijkswaterstaat worden opgeslagen. Voor het hoogwater aan het begin van dit jaar kostte een kubieke meter klei hooguit zeven of acht gulden. Nadat de Deltawet Grote Rivieren in werking trad, waarin bepaald is dat de slechtste dijken voor 1997 op veilige hoogte moeten zijn, is de specie steeds duurder geworden. In september betaalden de dijkverbeteraars nog – 21,75 per kuub. Deze maand is dat al – 32, zegt Prins, die verwacht dat de versterking van de dijken hierdoor miljoenen duurder zal uitvallen.

In Gelderland rekenden de dijkversterkers erop dat zij 700 hectare uiterwaardengrond zouden ke gebruiken voor de dijken. Hoeveel klei daadwerkelijk geschikt is voor de dijken.

Verantwoordelijk Gelders gedeputeerde J. de Bondt zegt in een reactie, dat de provincie ‘voorlopig’ vasthoudt aan de landelijk bepaalde norm voor vervuilde specie. “We hebben hierover inmiddels wel een discussie aangezwengeld bij de minister van verkeer en waterstaat. Maar tot de norm mogelijk versoepeld wordt, hebben wij zogenaamde handhavers geplaatst op de dijkvakken die in uitvoering zijn. Die mensen zien erop toe dat er niet gesjoemeld wordt met vervuilde grond, wat voor ons nageslacht misschien niet zo leuk zou zijn”, aldus de gedeputeerde.

Reageer op dit artikel