nieuws

Brief Tommel en Terpstra laat veel vragen onbeantwoord ..LE: onduidelijkheid over woonzorg blijft bestaan

bouwbreed Premium

Brief Tommel en Terpstra laat veel vragen onbeantwoord ..LE: onduidelijkheid over woonzorg blijft bestaan

Het is voor corporaties nog steeds onduidelijk in welke mate zij in de toekomst nog mogen en ke bijdragen aan de huisvesting van zorgbehoevende ouderen. Er is geen zicht op de mogelijkheid nieuwe woonzorgcomplexen te bouwen, noch is bekend of corporaties verzorgingstehuizen mogen realiseren. Ook op de vraag hoe het moet met de ouderenhuisvesting in de bestaande voorraad is nog geen antwoord verkregen.

De Nationale Woningraad schrijft dit aan de Tweede Kamer, in een reactie op de brief van staatssecretarissen Tommel en Terpstra over wonen en zorg. De bewindslieden doen daarin een poging de nu al jaren voortdurende discussie over wie (VROM of VWS) nu wat moet betalen, als het gaat om de vele combinatievormen van ouderenhuisvesting en zorgvoorzieningen te beslechten.

Gekozen is, in navolging van een advies hierover van de commissie Welschen, voor een tweekolommen-model. Dat wil zeggen dat de bejaardenoorden en verpleegtehuizen onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van VWS, en dus worden betaald uit de AWBZ. De rest, woonzorgcomplexen, in- en aanleunwoningen, serviceflats en dergelijke, is voor rekening van de volkshuisvesting. Bewoners van deze woontypen ke voor de zorg een beroep doen op de reguliere thuiszorg en welzijnsvoorzieningen.

Vraagtekens

Op zich is de keuze voor een heldere tweekolommenstructuur een goede, zo meent de NWR. Ook dat de bejaardenoorden onder hetzelfde regime gaan vallen als de verpleegtehuizen kan op zijn instemming rekenen. “Wij hebben echter een aantal vraagtekens bij de uitwerking.”

Dan gaat het onder meer over de betaalbaarheid van ouderenhuisvesting met zorgvoorzieningen, en over de wijze waarop corporaties om moeten gaan met de bejaardencomplexen, waarvan 40% in hun bezit is.

Maar ook blijft onduidelijkheid bestaan over de mogelijkheid om nieuwe woonzorgcomplexen te realiseren. En dat is vreemd, gezien het streven ouderen, ook als zij hulpbehoevend zijn, zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. de NWR: “Er zal een constante druk op woningcorporaties en zorgverlenende instanties worden uitgeoefend om toch zelfstandig wonen mogelijk te maken met allerlei extra voorzieningen.” Tot op heden werden deze activiteiten gefinancierd via de Wet op de Bejaardenoorden. Die gaat echter verdwijnen. In de plaats komt een zorgvernieuwingsfonds, maar daarop mogen alleen bejaardenoorden en verpleegtehuizen een beroep doen. “Het is de vraag of voor nieuwe woonzorgpoen een beroep op dit fonds gedaan mag worden voor bouwkundige zaken. Indien nieuwe woonpoen voor ouderen uitsluitend aangewezen zijn op het reguliere zorgverleningspakket van de thuiszorg, komt naar onze mening de grens van het zelfstandig wonen snel in zicht.

Bestaande voorraad

Onduidelijk is ook hoe dit kabinet aankijkt tegen het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen in de bestaande voorraad.

In de brief van Terpstra en Tommel wordt alleen geconstateerd dat met bestaande woningen een groot deel van de aankomende vergrijzingsgolf moet worden opgevangen. Er wordt niet of nauwelijks ingegaan op de vraag hoe die voorraad geschikt moet worden gemaakt voor ouderenhuisvesting.

De NWR wijst op belangrijke knelpunten. Er is ten eerste maar een beperkt aantal woningen daadwerkelijk geschikt te maken, omdat de woningen in de voorraad grotendeels niet aanpasbaar zijn gebouwd. Zonder extra meerkosten zijn ze maar moeilijk aanpasbaar. Overigens zegt het kabinet, in navolging van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, dat dit juist wel kan.

Ten tweede zijn er in de oudere flats geen liften, in de derde plaats zijn de plattegronden van die gebouwen weinig flexibel en nauwelijks te veranderen en tenslotte zijn de voorzieningen in de woonomgeving niet optimaal. De NWR hoopt nu maar op de brief die Tommel rond 1 november aan de Tweede Kamer stuurt over de ouderenhuisvesting. “wij achten het noodzakelijk dat op deze punten nadere beleidsvoornemens worden geformuleerd en inspanningen worden aangegaan om de toegankelijkheid van de voorraad te verbeteren.”

De zorgen van de NWR over de woonzorg laten onverlet dat er gewoon doorgebouwd wordt. In opdracht van de Rotterdamse Stichting Humanitas verrijst op de voormalige locatie van het Bergwegziekenhuis een woonzorgcomplex met 195 ouderenwoningen. Wilma Bouw BV heeft inmiddels het hoogste punt bereikt en hoopt de door EGM architecten BV uit Dordrecht ontworpen nieuwbouw nog dit jaar op te leveren. Ook ACN Constructeurs is bij de totstandkoming van dit po, waarin wonen, verzorgen en verplegen verenigd worden, betrokken.

Reageer op dit artikel