nieuws

Breda stort per jaar f. 3 mln in volkshuisvestingsfonds

bouwbreed Premium

Om de bouw van voldoende goedkope huurwoningen in 1996 en 1997 veilig te stellen, wil de gemeente Breda jaarlijks f. 3 miljoen stoppen in een speciaal daartoe op te richten volkshuisvestingsfonds. Bovendien krijgen de woningcorporaties de toezegging, dat zij – onder voorwaarden – maximaal 25% van het jaarlijks bouwprogramma in de middeldure sector mogen bouwen.

De komende vijf jaar moet Breda in het kader van het Vinex-beleid totaal 6650 woningen bouwen. Dit taakstellend scenario impliceert dus dat er per jaar 1330 moeten bijkomen. Daarvan moeten er 280 gerealiseerd worden met een huurprijs van f. 600 tot f. 810.

De rest (1050 woningen) moet in de koopsector gebouwd worden: daarvan 60 in de prijsklasse tot f. 175.000, 440 met een prijs van f. 175.000- f. 250.000, 310 in de prijscategorie f. 250.000 tot f. 300.000 en 240 boven de drie ton.

Bouw van sociale woningen wordt echter steeds problematischer. De budgetten van het rijk zijn fors afgenomen: van ruim f. 25 miljoen in 1993 naar f. 11,8 miljoen in 1994 en naar f. 3,7 miljoen dit jaar. De gemeente Breda gaat echter in het beleid nog steeds uit van het betaalbaar houden van een-derde deel van het jaarlijks te bouwen aantal woningen.

Middeldure bouw

Die woningen dienen te worden gebouwd door de corporaties. Het gaat daarbij dan om ruim 440 woningen, als volgt te verdelen: 62% sociale huurwoningen tot f. 680, 22% sociale huurwoningen tot f. 810 en 16% sociale koopwoningen tot maximaal een prijs van f. 150.000.

Gerelateerd aan de inspanningsverplichting van de corporaties ten aanzien van de goedkope sector, worden zij door de gemeente in de gelegenheid gesteld maximaal een kwart van de bouw van middeldure (koop)woningen te realiseren. Maar B en W voegen daar nadrukkelijk een voorbehoud aan toe: er moet wel voldoende bouwgrond beschikbaar zijn voor uitvoering van het bouwprogramma.

Een voorwaarde is verder dat de woningbouw past binnen de door de gemeenteraad aangegeven stedebouwkundige, architectonische en volkshuisvestelijke eisen.

De gemeente wil over de woningbouw meerjarige afspraken maken met de corporaties. Daarin wordt ook vastgelegd dat binnen de bestaande voorraad het segment goedkoopste woningen op het huidige niveau wordt gehandhaafd. Met betrekking tot aanpassing van woningen voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen) zal aan afzonderlijk programma worden opgesteld.

Reageer op dit artikel