nieuws

Bouwlocatie moet tuinstedelijk karakter krijgen: Ruim 10.000 woningen op Midden-IJsselmonde

bouwbreed

Ruim 10.000 woningen en 72 hectare bedrijventerrein. Dat kan voor 2005 op de Vinex-locatie Midden-IJsselmonde worden gerealiseerd. Begin 1997 zal met de bouw worden begonnen. Wel moet er, zeker in de eerste fase, gebruik worden gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Tevens moet er zonder grootschalige maatregelen tegen geluid worden gebouwd. Dit is van belang om de realiseringskosten enigszins in de hand te ke houden.

Dit blijkt uit de concept Structuurvisie Midden-IJsselmonde die gisteren door de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard en de Stadsregio Rotterdam is gepresenteerd. Albrandswaard en Barendrecht zijn de twee gemeenten die de locatie gaan realiseren. De structuurvisie is door de sturingsgroep Midden-IJsselmonde opgesteld. Deze sturingsgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de bouwgemeenten en bestuurders van Rotterdam en de stadsregio Rotterdam.

Midden-IJsselmonde heette in de Vierde Nota-extra nog de locatie Barendrecht/Smitshoek en zou eigenlijk pas na het jaar 2005 aan snee komen. Door vooral de toenemende onzekerheid over woningbouwmogelijkheden in de Noordrand, als gevolg van de uitblijvende besluitvorming over de luchthaven Zestienhoven, is het belang van de bouwlocatie Midden-IJsselmonde steeds groter geworden. De woningbehoefte in de Rotterdamse regio is groot. Voor het jaar 2005 moet er in en rond de havenstad minimaal 53.000 woningen worden weggezet. In dit kader neemt de bouwlocatie Midden-IJsselmonde nu dus een belangrijke plaats in. Volgens het uitvoeringsconvenant, dat tussen Rijk, de stadsregio Rotterdam en de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht binnenkort zal worden gesloten, moeten op de bouwlocatie voor het jaar 2000 minstens 2500 woningen worden opgeleverd.

Lijnen

In de concept-structuurvisie worden de kaders uitgezet waarlangs deze verstedelijkingsopgave moet worden uitgevoerd. Geheel in lijn van bijna alle Vinex-plannen die momenteel door stedebouwkundigen worden opgesteld, gaat ook deze structuurvisie uit van een nieuwbouwlocatie met “een divers tuinstedelijk karakter”. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde bouwdichtheid van 36,5 woningen per hectare. Binnen de bouwlocatie worden deelgebieden als de Dijken met de bestaande woonkernen Carnisse en Smitshoek, de Waterzoom, de Parkbuurt, Tussenlanen, het Boezempark en de bedrijvenstrook ten westen van de A29 gerealiseerd. “De woonkwaliteit van de bestaande bebouwing bij Carnisse en Smitshoek zal door de gepoeerde nieuwbouw ingrijpend veranderen. In plaats van wonen in een open agrarisch landschap wordt de bestaande bebouwing onderdeel van een grote nieuwbouwwijk”, zo schetst de structuurvisie het toekomstbeeld van de bouwlocatie.

Haalbaarheid

Over de financiele haalbaarheid is de stuurgroep in de structuurvisie redelijk optimistisch. Alles bijelkaar kost de locatie zo’n f 1 miljard. Door de grondexploitatie blijft uiteindelijk f 45 miljoen winst over. Dit is overigens zonder de locatie Koedood die f 120 miljoen gaat kosten. “Daar zit dus een tekort op”, aldus poleider Goos in een toelichting.

Verder moet er enigszins worden geschipperd. Zo wordt het noodzakelijk genoemd dat al te grote kostenposten vooruit worden geschoven. In eerste instantie moet de aandacht worden gericht op het realiseren van opbrengsten. Dat kan op grond die al in het bezit van de gemeenten zijn of waar de eigendomssituatie geen beperkingen oplevert. “Daarnaast moet de eerste fase van de woningen trend-settend zijn, uitstraling hebben en van een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling zijn.”

Andere voorwaarden om de realisering van de omvangrijke bouwopgave niet in gevaar te brengen is het gebruik maken van bestaande infrastructuur en voorzieningen. “De hoofdinfrastructuur van het plan is een belangrijke kostenpost. Maximaal gebruik maken van beperkt aanwezige infrastructuur en een zodanige fasering van de ontsluiting kiezen dat de rentekosten van de aan te leggen infrastructuur zo laag mogelijk zijn, blijft daarom een belangrijk uitgangspunt.” De infrastructuur, zo wordt verder gesteld, wordt aansluitend op de woningbouw ontwikkeld. Overigens wordt in de structuurvisie benadrukt dat de besluitvorming en realisering van de Betuweroute de infrastructuur voor de bouwlocatie Midden-IJsselmonde niet voor de voeten loopt.

Bestemmingsplan

De concept-structuurvisie zal verder de basis gaan vormen voor voorontwerp-structuurplan dat medio 1996 klaar moet zijn. Na het doorlopen van de gebruikelijke inspraak- en besluitvormingsprocedures kan begin 19967 met de bouw worden begonnen.

Reageer op dit artikel