nieuws

Bouwberaad tegen wijziging Ziektewet

bouwbreed Premium

Het Bouwberaad, overlegorgaan van het AVBB en de bouwbonden van FNV en CNV, vindt dat de financiele prikkel, die uitgaat van een volledige privatisering van de Ziektewet, weinig zal bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden en een lager ziekteverzuim.

In een brief aan de bewindslieden op het ministerie van VROM is onder meer dat standpunt kenbaar gemaakt. Het overgrote deel van het ziekteverzuim in de bouw is kortdurend en valt dus al onder de huidige maatregelen.

In de nieuwe opzet gaan bouwbedrijven overigens grote financiele risico’s lopen en zullen waarschijnlijk bij herverzekering meer kosten moeten maken dan in de huidige situatie. Verder bestaat het risico van een selectiever aanname- en ontslagbeleid van bedrijven, zo geven de partners van het Bouwberaad toe, met negatieve gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van werknemers met grotere ziekterisico’s.

Volgens het AVBB valt 80 % van de ziektegevallen in de eerste twee/zes weken, die nu al geheel voor rekening van werkgevers komen. Daarmee wordt 40 % van alle ziektegevallen gedekt.

De Bouwberaad-partners ke nog wel leven met het advies dat de SER heeft gegeven om het eigen risico voor werkgevers tot 26 weken uit te breiden. Dan wordt nogmaals 15 % van alle ziektegevallen ‘gevangen’ met in totaal 40 % van alle ziektedagen.

Het AVBB laat ook nog weten dat problemen ke ontstaan doordat werknemers met een tijdelijk contract – en dat is in de bouw een vrij grote groep – wel onder het vangnet van de Ziektewet blijven vallen. En dat brengt dus weer administratieve complicaties met zich mee, waarop het bouwbedrijfsleven niet zit te wachten.

Btw-tarief

Het Bouwberaad laat in dezelfde brief weten bij de initiatieven van het kabinet ter bevordering van de werkgelegenheid een verlaging te missen van het btw-tarief op arbeidsintensieve werkzaamheden. Volgens een berekening van het Centraal Planbureau zal een dergelijke verlaging leiden tot een aanmerkelijke blijvende uitbreiding van de reguliere werkgelegenheid. En vooral zullen de positieve effecten zich op de bouwarbeidsmarkt voordoen, zo veronderstelt men.

Men dringt er bij de bewindslieden op aan “op Europees niveau actief een verlaging van het btw-tarief op arbeidsintensieve werkzaamheden te bevorderen en voorts nu reeds de beleidsruimte te benutten, die de Europese regelgeving de nationale overheden voor verlaging van btw-tarieven biedt”.

Reageer op dit artikel