nieuws

Borg tenminste gelijk aan een bankgarantie

bouwbreed Premium

‘Bij gunning kan van de dienstverlener die voor de opdracht in aanmerking komt als zekerheidsstelling een garantie/borg van een in een der Lid-Staten van de EU gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of borgmaatschappij worden gevraagd ter waarde van 5 % van de som van de opdrachten inclusief btw.’

Deze tekst uit een aanbestedingsadvertentie van de Rijksgebouwendienst noemt jhr. S.W.H. Sandberg, directeur van De Nationale Borg in Amsterdam, onderdeel van de ING-groep, een voorbeeld hoe het in aanbestedingsadvertenties zou moeten staan. Maar helaas voor zijn onderneming en ook voor de aannemers is deze tekst niet wettelijk voorgeschreven en nog veel te weinig terug te vinden bij andere aanbesteders, ook als het onderdelen van de rijksoverheid betreft.

Met als kennelijk onvermijdbare consequentie dat bijvoorbeeld een individuele ambtenaar een door een inschrijver gepresenteerde bankgarantie van een borgmaatschappij niet wenst te accepteren en er op staat dat er een bankgarantie wordt afgegeven.

Het komt zelfs voor dat het beleid van een gemeente is om een borgmij. niet te accepteren. “En dat, terwijl een borgmaatschappij hetzelfde solvabiliteitsrisico afdekt als een bankgarantie en bovendien geen beslag legt op de kredietruimte van een bouwonderneming”, aldus Sandberg.

Hij noemt het wat eigenaardig dat men desondanks een borgmij. in een aantal gevallen niet accepteert en aan een garantie van een bank veel meer waarde hecht. “Terwijl een bankgarantie noch in het oude noch in het nieuwe Burgerlijk Wetboek voorkomt, laat staan wordt gedefinieerd. Daar is slechts sprake van een borgtocht.”

Minder zekerheden

Niettemin heeft De Nationale Borg zich “best een aardige positie verworven”, zegt Sandberg. En dat is niet zo verwonderlijk als wordt bedacht dat de activiteiten in de bouwnijverheid maar een betrekkelijk klein deel van de omzet uitmaken.

Dat komt volgens hem ook omdat bepaalde marktpartijen liever een garantie van een borgmij. hebben dan van een bank. Bij het stellen van een borg worden lang niet altijd die zekerheden gevraagd, die banken voor het afgeven van een garantie van hun clienten verlangen. Zodoende loopt een borgmaatschappij meer risico op de aannemer dan zijn bank en zal dus zorgvuldiger uitkijken alvorens een garantie af te geven.

“Wij beoordelen op enig moment een onderneming en taxeren voor welke bedrag we borg zouden ke staan. Dat bedrag wordt dan als maximum afgegeven, waarna het bedrijf in voorkomende gevallen slechts naar ons behoeft op te bellen met de mededeling voor hoeveel guldens een borgstelling de deur uit zou moeten. Als dat niet het maximumbedrag overschrijdt kan hij meestal de zelfde dag al over de aangevraagde borg beschikken.”

Herverzekering

Zijn onderneming draait al ruim honderd jaar. “En in die tijd is het ministerie van Financien als onze belangrijkste begunstigde nog geen cent aan ons tekort gekomen. We hebben nu ruim f. 1 miljard aan garanties lopen, waarbij de overheid de begunstigde is”, aldus Sandberg.

We werken ook internationaal samen met verzekeringsmaatschappijen en instellingen als de onze die, als we de juridisch meest juiste vertalingen van borgstellingen in voor ons vreemde talen nodig hebben, ons daarbij van dienst zijn”.

“We doen als De Nationale Borg ook mee aan herverzekeringen van risico’s. Als die voor een instelling te groot worden, wordt dat risico over nog eens wat herverzekeringsmaatschappijen verdeeld. Daar doen wij ook aan mee. Zo delen wij ook in het risico dat door Nederlandse aannemers wordt gelopen bij de aanleg van een vliegveld in Hongkong. En zo zijn wij betrokken bij de risico’s, die op de deelnemende bouwondernemingen in de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen worden gelopen. En we nemen ons deel in de herverzekering van risico’s, die door onze buitenlandse collega’s worden aangegaan.”

Al die werkzaamheden nemen niet weg, dat De Nationale Borg de binnenlandse bouwmarkt interessant genoeg vindt om die verder te betreden. En dus worden gemeenten ‘bewerkt’ die bij aanbestedingen een borgmaatschappij niet wensen te accepteren omdat de term ‘bankgarantie’ nu eenmaal aan een bank doet denken.

Uniformiteit

En wil men proberen om via de Vereniging van Nederlandse gemeenten dat in een keer goed geregeld te krijgen in plaats van iedere keer belet te moeten vragen bij een gemeente.

En men treedt richting overheid voor borgmaatschappijen op om het zo ver te krijgen dat in aanbestedingsadvertenties van aanbestedende overheidsdiensten een borg tenminste gelijk wordt gesteld met een bankgarantie.

Enige uniformiteit in een juridisch sluitende tekst zou niet misstaan. Al die diensten zouden het voorbeeld van de RGD, die dit al ruim twee jaar doet, moeten volgen. Maar de coordinatie op dit niveau, ontbreekt helaas nog.

Reageer op dit artikel