nieuws

Actief milieubeleid maakt vergunning simpeler

bouwbreed

De huidige wijze van vergunningverlening en handhaving houdt onvoldoende rekening met bedrijven die al een actief milieubeleid voeren. Een goed functionerend milieuzorgsysteem met een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan en de rapportage daarover geven aan dat het bedrijf aan de regels voldoet en dat het streeft naar een doorlopende verbetering van de milieuprestaties. Dergelijke bedrijven ke een vergunning op hoofdlijnen ontvangen. Zo’n vergunning bevat minder voorschriften. Het bedrijf beziet zelf hoe het aan de bepalingen voldoet.

Minister De Boer meldt dit in de circulaire ‘Bedrijfsinterne milieuzorg als basis voor een andersoortige vergunningverlening en handhaving’. Deze verwijst naar een handreiking voor overheden en bedrijven die het ministerie van VROM over dit onderwerp uitbracht.

Adequaat

De circulaire is mede ondertekend door de minister van Verkeer en Waterstaat en wordt verstuurd aan de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen. De handreiking is vooral gericht op de grotere bedrijven die deel uitmaken van groep bedrijven met een (middel-)grote milieubelasting of bijzondere milieurisico’s.

De huidige wijze van vergunningverlening en handhaving houdt te weinig rekening met bedrijven die over een gecertificeerd of in elk geval een adequaat werkend milieuzorgsysteem beschikken. Een certificaat voor de milieuzorg wijst er op dat het bedrijf zijn milieuprestaties continu verbetert.

Een EMAS-deelnameregistratie geeft naast een certificaat voor het milieuzorgsysteem ook een waarmerk op het jaarlijks milieuverslag van een bedrijf. Het adequaat inspelen op milieutechnologische ontwikkelingen en aanpassingen in milieuregelgeving dat soms verder gaat dan dat datgene wat voor een bedrijf op basis van wet- en regelgeving vereist is vraagt om flexibiliteit in de bedrijfsvoering. De milieuvergunning op hoofdlijnen moet het bedrijf die ruimte bieden.

Voorschriften

Aan de hand van een goed werkend milieuzorgsysteem, een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan en een betrouwbaar milieujaarverslag kan een vergunning op hoofdlijnen worden afgegeven. Deze gaat in op de milieudoelen en voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen.

Een dergelijke milieuvergunning bevat minder en minder gedetailleerde voorschriften die niet zo zeer gericht zijn op het primaire proces van het bedrijf. Een ander voordeel daarvan is dat het aantal wijzigingsprocedures afneemt. De handhaving kan aan de hand van de jaarverslag van het bedrijf gebeuren. Een vergunning op hoofdlijnen heeft geen gevolgen voor de wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Reageer op dit artikel