nieuws

VROM richt subsidies op uitvoering Vinex

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM werkt op dit moment aan de harmonisatie van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) met het Besluit Locatiegebonden subsidies (BLS).

De op deze wijze verkregen subsidie-systematiek moet ertoe leiden dat problemen rond de te realiseren nieuwbouw in het kader van Vinex en de te ontwikkelen locaties adequater ke worden bestreden.

BWS- en BLS-subsidies moeten in deze visie gerichter en gebundeld ke worden ingezet, onder andere ter compensatie van de hoge grondprijzen op de Vinex-locaties, of als instrument om te komen tot een gedifferentieerde wijkopbouw, inclusief woningen voor de laagste inkomensgroepen.

Daarnaast zal de werkingssfeer van het BLS worden uitgebreid, zodat ook locatiegebonden subsidies vrijkomen voor aanvullende woningbouw. Tenslotte wordt bezien of het mogelijk is het geld dat wordt uitgetrokken voor bodemsanering te integreren in het BLS.

Reageer op dit artikel