nieuws

Strijd over grindwinning in Limburg escaleert

bouwbreed Premium

De strijd over de grindwinning in Limburg escaleert. De provincie heeft met klem bij de grindproducenten, verenigd in de Panheel Groep, aangedrongen op stopzetting van de door hen in werking gezette milieu effect rapportages voor drie winlocaties. Maar die zijn daartoe uitsluitend bereid wanneer ze betrokken worden bij het natuurontwikkelingspo Grensmaas en uitzicht krijgen op de grindwinning.

Medio juni dit jaar diende de Panheel Groep bij de provincie startnotities in voor “natuurontwikkeling en grindwinning” in de gebieden Borgharen/Itteren, Born/Grevenbicht en Lateraalkanaal, met daaraan gekoppeld het verzoek voor die locaties een mer in gang te zetten. Maar de provincie is daarmee allerminst gelukkig.

Volgens gedeputeerde staten zijn de plannen van de grindproducenten “niet realistisch.”

Zij concluderen dat de grindproducenten “op geen enkele wijze blijk hebben gegeven van de relatie tussen hun initiatieven en de inmiddels door de overheid in gang gezette plannen voor de Grensmaas. De invulling van de plannen van de grindproducenten wijkt af van de uitgangspunten van het Grensmaasconcept.”

Dat geldt met name de diepte van de winning: “In de Grensmaas-aanpak gaat het om ondiepe winningen, gekoppeld aan natuurontwikkeling. De plannen van de grindproducenten kennen een diepere winning.”

Op grond van het streekplan voor Noord- en Midden Limburg mag grindwinning voor de nationale behoefte uitsluitend in het Grensmaas-po geschieden. De in de locatie Lateraalkanaal te winnen hoeveelheden overstijgen volgens GS echter de regionale behoefte en zijn derhalve bestemd voor de nationale markt: “Het initiatief van de grindproducenten past dus niet in het provinciaal beleid.”

In een brief aan de Panheel Groep stellen GS verder vast dat “de positionering van de initiatieven ten opzichte van de Grensmaasinitiatieven niet duidelijk is. Medio 1997 zal besluitvorming over dit po plaatsvinden. Eerst dan zal duidelijk worden op welke wijze en op welke locaties grindwinning kan plaatsvinden. Uw initiatieven zijn derhalve op dit moment voorbarig, omdat het beleidskader nog bepaald dient te worden.”

Geen garantie

Maar juist daar knelt volgens algemeen directeur dr. Th.F. Krans van de Panheel Groep nou net de schoen: “Het probleem is dat wij bij de ontwikkeling van de Grensmaas aan de kant staan. We proberen al enkele jaren met de provincie in gesprek te komen. Die ziet ons kennelijk niet als partij en zegt steeds maar weer tegen ons dat we moeten wachten tot er een besluit valt over de Grensmaas. Maar we hebben geen enkele garantie dat we dan ook dat werk mogen uitvoeren. Wij willen echter die 35 miljoen ton grind uit de Grensmaas halen. En wel om onze winningsactiviteiten op verantwoorde wijze te ke afbouwen, zoals dat in een convenant met de overheid is vastgelegd.” Krans herhaalt dat de grindproducenten het zich niet ke permitteren te wachten tot de provincie een besluit neemt, met bovendien nog eens het risico dat het werk via inschrijving aan anderen wordt weggegeven. Hij doelt daarmee op de politieke uitspraak van provinciale staten dat het Grensmaas-po openbaar moet worden aanbesteed. De Panheel Groep bezit echter al een aantal grindrijke locaties in het Grensmaasgebied.

“Die willen we graag ook zelf aanpakken. Omdat we van de provincie daartoe geen zekerheid krijgen, lopen we het pad af dat we in het verleden ook steeds hebben afgelopen, namelijk dat van de ontgrondingsvergunning.

Dat is nu eenmaal onze bedrijfsverantwoordelijkheid. De provincie moet toch begrijpen dat we zekerheid willen voor onze bedrijfstak, dat we niet van plan zijn ons eigen faillissement af te wachten.”

Wettelijk verplicht

In het kader van de aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor de drie locaties is een mer wettelijk verplicht. De startnotities vormen daartoe de aanzet. De provincie kan daar niet om heen.

“Ondanks onze bedenkingen zijn we gehouden de startnotities in procedure te brengen”, aldus de provincie. Zij doet evenwel “een dringend beroep op de grindproducenten om een nadere bezinning over voortzetting van de procedure”.

Krans is daartoe best bereid “als we maar de zekerheid hebben dat het tot grindwinning in de Grensmaas leidt. Het is lullig zoals het nu gelopen is. We waren liever betrokken geworden bij het Grensmaas-initiatief van de overheid. Onze stap is geen breekijzer om alsnog binnen te komen. We ke echter niet langer wachten. We hebben ook verantwoordelijkheden jegens onze ruim 400 werknemers. We staan met de rug tegen de muur.”

Overigens is er geen afspraak gemaakt voor een vervolg op het gisteren gevoerde orienterende gesprek tussen provincie en Panheel Groep.

Dat overleg beperkte zich tot kennismaking en herhaling en toelichting van de wederzijdse standpunten.

Reageer op dit artikel