nieuws

RGD kampt nog steeds met fors onderhoudsprobleem

bouwbreed

De Rijksgebouwendienst (RGD) kampt nog steeds met een fors onderhoudsprobleem. Was er in 1992 al sprake van een “onacceptabele onderhoudsvoorraad” met een omvang van f. 200 miljoen, sindsdien is de achterstand alleen maar toegenomen. Pas vanaf volgend jaar zal verbetering in deze situatie optreden.

Dat blijkt uit de begroting voor de rijkshuisvesting voor 1996. De aandacht bij de meest recente onderhoudswerken heeft zich met name gericht op het wegwerken van dat deel van het achterstallig onderhoud, dat betrekking heeft op de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, of waar grote cultuur-historische waarde mee is gemoeid.

Inmiddels behoren de tekortkomingen op deze vlakken vrijwel geheel tot de verleden tijd. Echter de onderhoudsachterstand als zodanig is alleen maar toegenomen. Pas vanaf in 1996 wordt er verbetering in de situatie verwacht. Dan komt extra geld beschikbaar, waardoor “een aanhoudende afname” van het achterstallig onderhoud mag worden verwacht.

Onderhoud vormt een van de onderwerpen van het Derde Rijkshuisvestingsplan, dat medio 1996 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Het beleidsplan zal de koers bepalen voor het rijkshuisvestingsbeleid voor de komende vier jaar.

Kerntaak van de rijkshuisvesting is en blijft het adequaat huisvesten van onderdelen van de rijksdienst tegen zo laag mogelijke kosten.

Uit de begroting blijkt dat op dit moment een heroverwegingsonderzoek wordt uitgevoerd naar het financieringssysteem van de rijkshuisvesting. Het doel hiervan is te bezien in hoeverre financiele vernieuwing mogelijk is om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de rijkshuisvesting te verhogen. In dat licht zal ook de mogelijkheid van invoering van een kapitaaldienst voor de rijkshuisvesting worden onderzocht.

De malaise op de onroerend goed-markt laat ondertussen ook de rijkshuisvesting niet ongemoeid. “De problematiek in de vastgoedmarkt leidt tot het teruglopen van de economische levensduur, lagere rendementen en tegenvallende opbrengsten bij de afstoot van onroerend goed”, valt te lezen in het begrotingsonderdeel van VROM. “Ook de RGD heeft te maken met deze lage afstootopbrengsten.”

Gevangenissen

De voorraad rijksgebouwen beslaat ultimo 1995 ruim 5,9 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak. De omvang ervan neemt licht toe, onder invloed van de bouw van gevangenissen en gerechtsgebouwen.

In totaal wordt voor de rijkshuisvesting in 1996 ruim f. 1,6 miljard uitgegeven. In de begroting is een serie overboekingen van het ministerie van Justitie naar de RGD vastgelegd, waaronder een bedrag van f. 330 miljoen voor de bouw van extra cellen de komende drie jaar. De RGD moet volgend jaar ruim f. 8 miljoen bezuinigen. Dit zal onder andere gebeuren door reductie van de inzet van externe krachten en door versobering van voorzieningen.

Reageer op dit artikel