nieuws

PvdA wil opheldering uitbreiding Hazeldonk

bouwbreed

De PvdA in Noord-Brabant wil opheldering van gedeputeerde staten over de gang van zaken rond de uitbreiding van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Hazeldonk. De werkzaamheden voor aanleg ervan zijn al begonnen, terwijl de provincie zich daarover nog moet uitspreken.

Het betreft een derde fase van zestig hectare (distributiecentrum met logistieke dienstverleners), waarvoor door de gemeenten Breda, Rijsbergen en Zundert een vennootschap is opgericht. De realisering ervan vergt een investering van f. 5,5 miljoen.

Omdat geen problemen worden verwacht met de provincie, die formeel nog goedkeuring dient te verlenen, is alvast begonnen met uitvoering van het project (lees: aanleg ontsluitingsweg), waaraan het ministerie van Binnenlandse Zaken f. 1,9 miljoen bijdraagt.

Verbaasd

De PvdA-fractie in provinciale staten is verbaasd. “Nog afgezien van deze bedenkelijke start is het nog maar de vraag of een verdere ontwikkeling van Hazeldonk na afronding van fase II spoort met het streekplan. Met name op het punt van het tegengaan van verdere verstedelijking van het buitengebied en het mobiliteitsbeleid achten wij een grootschalige uitbreiding van Hazeldonk strijdig met het provinciaal ruimtelijk beleid”, aldus de PvdA.

Verwezen wordt naar het streekplan en het Regionaal Ontwikkelings Perspectief (ROP) West-Brabant “waarin juist gekozen is voor ontwikkeling langs de as Breda-Moerdijk en niet voor de zuidvleugel van de A16”.

De kennelijke haast waarmee nu buiten de stadsregio langs de A16 verdere bedrijventerrein-aanleg wordt ingezet lijkt volgens de PvdA gevoed door “het veiligstellen van de bijdrage van Binnenlandse Zaken”.

Aan GS de vraag of op provinciaal niveau besluitvorming heeft plaatsgevonden. Zo ja, dan wil de PvdA de argumentatie horen voor uitbreiding zonder streekplanafwijking. Ook moeten GS aangeven hoe “een potentiele uitbreiding van Hazeldonk zich verhoudt tot het bedrijvenaanbod in en het thans lopende onderzoek naar nieuwe bedrijventerreinen in West-Brabant”.

Tenslotte wil de PvdA weten of en op welke wijze de provincie betrokken is geweest bij het verkrijgen van subsidie van Binnenlandse Zaken.

Reageer op dit artikel