nieuws

Ook rechtbank wijst bouw windmolen in Zeeland af

bouwbreed

De bouw van een van de twee geplande windmolens aan de Cabronsestraat in Vogelwaarde door de NV Delta Nutsbedrijven blijft verboden. Nadat het dagelijks bestuur van het waterschap Hulster Ambacht geweigerd had een vergunning te verlenen, ging het nutsbedrijf bij de provincie in beroep. Maar gedeputeerde staten wezen het bezwaarschrift af. Tegen dat besluit tekende het nutsbedrijf hoger beroep aan bij de rechtbank in Middelburg. Die heeft de beslissing van GS nu bekrachtigd.

Delta Nutsbedrijven wil sinds februari 1994 de twee windmolens bouwen voor opwekking van stroom en beschikt ook over een bouwvergunning. Het rijk verstrekte voor het po een subsidie in het kader van intensivering van het gebruik van windenergie. Maar tot uitvoering is het nog steeds niet gekomen, omdat de uitverkoren locatie de nodige problemen oproept.

De Wegenverordening Zeeland bepaalt namelijk dat het verboden is om langs openbare wegen bouwwerken te maken binnen een afstand van 25 meter uit de as van de verkeersbaan. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

Het nutsbedrijf vroeg die aan, omdat een van de windmolens op een zodanige plaats gepoeerd waren dat de rotorbladen tot op een afstand van 10 meter van de wegas draaien.

Geweigerd

Maar het waterschap weigerde de ontheffing. Volgens het bestuur “kan de draaiende rotor van de molen door zijn situering weggebruikers afleiden of bij hen zelfs schrikreacties teweeg brengen, terwijl de geluidsproduktie van de molen voor fietsers gevaarlijk is omdat daardoor het geluid van naderende motorvoertuigen kan worden overstemd”. Voorts overwoog het bestuur van het waterschap dat “op de rotorbladen ijsafzetting kan voorkomen en loslatend ijs gevaar voor het verkeer kan vormen”.

Bij die opvattingen sloten GS zich aan. Volgens hen omdat er in het algemeen “nog – teveel – onduidelijkheid bestaat over de gevolgen die de aanwezigheid van een windmolen in de nabijheid van een weg heeft op de verkeersveiligheid”. Ze wezen er verder nog op dat in de te herziene verordening zelfs zal worden bepaald, dat bouwwerken niet binnen een afstand van 20 meter uit de wegas geplaatst mogen worden.

Terecht

Ook de rechtbank vindt dat de ontheffing terecht is geweigerd. Zij acht het “voldoende aannemelijk dat de in het geding zijnde molen – al dan niet onder invloed van de werking van de in de nabijheid daarvan staande andere molen – constructieve gebreken kan (gaan) vertonen waardoor risico’s ontstaan voor het verkeer op de weg”. Dat risico kan volgens de rechtbank niet worden uitgesloten door de stelling van het nutsbedrijf, dat de molen voldoet aan de criteria van de Woningwet.

Bovendien wijst de rechtbank op een voorval in het windmolenpark Volkerak waarbij van twee windmolens -van het zelfde type als die in Vogelwaarde gebouwd moeten worden en eveneens gecertificeerd- rotorbladen zijn geknakt en delen ervan tot op een afstand van 200 meter van de molens terecht zijn gekomen.

Reageer op dit artikel