nieuws

Ingrijpende herinrichting van Nijmeegs centrum

bouwbreed

Het ontwerp-opdrachtverlening voor de bouw van een museum aan het Kelfkensbos mag alle kranten gehaald hebben, op zich is het niet meer dan een element in het ambitieuze plan ‘Centrum 2000’ van Nijmegen. Dit plan, waarvan inmiddels de eerste stap is gezet, moet het stadshart de komende jaren stukken aantrekkelijker maken. Daarbij zal de nadruk steeds meer komen te liggen op ‘de verblijfsfunctie, het stedelijk comfort, waarbij de openbare ruimte als smeltkroes dient’. De typeringen komen uit de ontwerpfilosofie achter het plan.

In die filosofie nemen de noord-zuid as (station-Bisschop Hamerstraat-Broerstraat-Grotestraat) en de oost-west as (Burchtstraat, Stikke- en Lange Hezelstraat) een belangrijke plaats in. “Dit assenkruis bewijst al eeuwen zijn diensten als de twee belangrijkste routes in het stadscentrum,” aldus de ontwerpfilosofen.

Zij vormen deel van de openbare ruimte die in haar geheel de komende jaren fors wordt aangepakt. Dit betekent betere bestrating en verwijdering van overbodig straatmeubilair, het herkenbaar maken van bepaalde looproutes en plaatselijke verbreding van de trottoirs. Ook de verlichting zal worden aangepast.

Met deze herinrichting van de binnenstad zal dit najaar nog worden begonnen. In een deel van de Molenstraat wordt een proefstrook aangelegd met nieuwe bestrating, aangepaste verlichting en nieuw straatmeubilair. De ervaringen ermee zijn van groot belang bij de uitwerking van het deel-herinrichtingsplan voor de openbare ruimte in Burchtstraat-Grote Markt-Augustijnenstraat. Zeer belangrijk hiervoor is het verdwijnen dan wel handhaven van de buslijnen over deze wegen. In het kader hiervan is de Dienst Stadsontwikkeling bezig met het opstellen van een Bereikbaarheids- en beheersplan, aldus plan-poleider ir. C. Teeken.

Bouw

De herinrichting gaat gepaard met heel wat sloop- en nieuwbouwwerk. Het eerste po is sinds kort in uitvoering. Op de plaats van een afgebroken school aan de G. Noodtstraat bouwt aannemer Tiemstra Nijmegen BV aan een complex van 57 appartementen en een bedrijfsruimte. Het geheel wordt voorzien van een parkeerdek. Opdrachtgeefster Woningvereniging Kolping, ontwerp Architectengroep Loerakker c.s.

Ingrijpender wordt de aanpak van het Marienburg en directe omgeving waarvoor het door architect Sjoerd Soeters ontworpen masterplan recentelijk is vastgesteld. Dit houdt onder meer een doorbraak van de Burchtstraat naar het Marienburgplein in. Hiervoor zullen vier winkels met erboven twaalf woningen worden afgebroken. De doorbraak maakt de aanleg van een winkelstraat op twee lagen met erboven woningen mogelijk en geeft een nieuwe, korte verbindingslijn tussen bepaalde delen van het winkelcentrum. Het bestaande, onhandig aan het plein gelegen politiebureau, blijft gehandhaafd en komt na verbouwing in gebruik bij archief en bibliotheek.

De politie verhuist naar een nieuw bureau in de omgeving van het spoorstation. Met de bouw ervan naar ontwerp van architecte Jeanne Dekkers van het bureau EGM te Dordrecht wordt eind dit, begin volgend jaar begonnen. Het Arsenaal, dat nu het archief herbergt, wordt na de verhuizing commercieel ingezet; de Marienburgkapel krijgt een nog nader te bepalen culturele functie.

Het Masterplan voorziet verder in de afbraak van het bestaande, vrij nieuwe gebouw voor de Sociale Dienst. Het staat de doorlooproute letterlijk in de weg. De bestaande Marienburgpassage, ook een verbindingsas tussen winkelcentra, wordt verlegd en opgewaardeerd. Voor de uitvoering van dit veelomvattende po hebben ontwikkelaar MBO en de gemeente Nijmegen een aparte vennootschap onder firma gesticht.

Kelfkensbos

Een ander zeer belangrijk onderdeel van het plan centrum 2000 vormt de aanpak van het Kelfkensbos, nu een wat rommelig plein naast het Valkhof dat dienst doet voor markten en kermis. Het is aan dit plein dat het nieuw te bouwen museum moet verrijzen waarvoor het Amsterdamse architectenbureau Van Berkel en Bos de ontwerpopdracht ontving. Het museum gaat onderdak bieden aan het bestaande Nijmeegs Museum Commanderie en het Provinciaal Museum G.M. Kam. Hun huidige vestigingen zijn zeker voor vreemdelingen moeilijk te vinden. Met de bouw, waarmee in 1997 of ’98 wordt begonnen, is f. 28 miljoen gemoeid. Eraan voorafgaand wordt volgend jaar begonnen met de bouw van een parkeergarage onder het plein voor rond zeshonderd auto’s. Als dit alles gereed zal ook dit nieuwe Museumplein worden heringericht. Door de bouw van de garage komt de nu als parkeerterrein gebruikte Jozefhof vrij. Hiervoor is een po voor zestig tot zeventig woningen in ontwikkeling met de uitvoering waarvan in 1998 moet worden begonnen.

Woontorens

Helemaal aan de andere, de westelijke kant van het Nijmeegse centrum ligt het terrein van de Hessenberg al enkele jaren braak. Architect Van Zeeland ontwierp hiervoor een plan tot de bouw van zes of zeven woontorens waarmee hij de Europaprijs won. De uitvoering ervan bleek echter tot nog toe financieel onhaalbaar. Volgens ir. Teeken komt er dit najaar een nieuw, financieel wel haalbaar plan dat tevens voorziet in de bouw van een parkeergarage voor rond vierhonderd auto’s onder de torens. De bestaande parkeergarage aan de Pijkestraat kan vervolgens worden afgebroken.

Er staat dus heel wat te gebeuren in het Nijmeegse centrum. Om de uitvoering van de diverse planonderdelen mogelijk te maken wordt gesleuteld aan een nieuw bestemmingsplan ‘Stadscentrum Kerngebied II’. Dit najaar nog wordt het ter visie gelegd. Dan ook kan ongeveer worden berekend hoeveel honderden miljoenen guldens met de uitvoering gemoeid zullen zijn.

Zo zal het Centrum 2000 er volgens masterplan-opsteller architect Sjoerd Soeters er bij komen te staan. De donkere delen op deze maquettefoto geven de bestaande bebouwing aan, de lichte de nieuwbouw.

Reageer op dit artikel