nieuws

Corporaties trekken geld uit voor goedkoop bouwen

bouwbreed

Zeventwintig corporaties in het stadsgewest Haaglanden hebben besloten zich te zullen inzetten voor de bouw van 4000 tot 5000 sociale huurwoningen, met een huurprijs die onder de f. 700 per maand ligt. Voorwaarde is wel dat gemeenten en stadsgewest de benodigde grond voor die woningen tegen “redelijke voorwaarden” beschikbaar stelt.

Eric Harms

Een van de doelstellingen van het Nationaal Programma Volkshuisvesting van de Nationale Woningraad en het NCIV is dat corporaties in de periode tot het jaar 2000 100.000 woningen met een huurprijs van circa f. 700 per maand realiseren.

De Haaglandse corporaties, verenigd in het Overlegorgaan Sociale Verhuurders Stadsgewest Haaglanden, steunen dit programma. Ze willen zich inspannen om 30% van de Vinex-taakstelling voor Haaglanden (in totaal 42.000 woningen) in de sociale huursector te realiseren en zijn bereid om van die 13.000 woningen 4000 tot 5000 huizen tegen huurprijzen lager dan f. 700 aan te bieden.

Volgens een woordvoerder van het OSVSH vergt het besluit dat dit een onrendabele investering van f. 25.000 per woning, dus ten minste f. 100 miljoen voor de hele taakstelling. Reden voor de corporaties om ook van stadsgewest en gemeenten een bijdrage verwachten, in de vorm van gunstige voorwaarden bij de aankoop van bouwgrond.

Overigens is de nieuwbouw niet het enige aandachtspunt voor de corporaties. Zij willen gezamenlijk ervoor zorgen dat meer goedkope huisvesting beschikbaar komt in de bestaande wijken met relatief weinig betaalbare woningen. Inmiddels is het Delftse Onderzoeksinstituut OTB opgedragen in kaart te brengen waar goedkope woningen nodig zijn en hoeveel dat er moeten worden.

Tenslotte hebben de corporaties besloten meer aan samenwerking te gaan doen. Het streven is te komen tot een nog beter functionerende, volledig open regionale woningmarkt, onder meer met een woonruimteverordening en een gezamenlijk woningaanbod. In een reactie verklaarde drs. D. Hamersma van de NWR de toegezegde taakstelling van de Haaglandse corporaties “een mooi aantal” te vinden. Hij zei niet te ke beoordelen of de bijdrage van Haaglanden aan het Nationaal Programma Volkshuisvesting voldoende is.

De NWR-directeur verwijst in dit verband naar de komende resultaten van een onderzoek dat de Nationale Woningraad onder zijn leden laat uitvoeren onder zijn leden. De bedoeling is te inventariseren hoeveel goedkope woningen er door de corporaties in voorbereiding zijn of worden genomen. De resultaten hiervan komen binnenkort beschikbaar.

Reageer op dit artikel