nieuws

Breda bouwt wijk af met 1500 woningen

bouwbreed

De gemeente Breda wil het stadsdeel Haagse Beemden afronden met de bouw van 1500 woningen. Dit blijkt uit de door B en W gepresenteerde studie ‘Bastion in Beeld’, waarin een stedebouwkundig beeld wordt geschetst van de te bebouwen locatie. De woningbouw zal waarschijnlijk in 1998 beginnen. Eerst moet namelijk nog een bestemmingsplan worden gemaakt.

Het gebied waar de 1500 woningen gepland zijn, ligt ten noorden van de wijk Muizenberg en ten westen van de wijk Overkroeten, waarbij de Brede Straat gedeeltelijk wordt overgestoken. Volgens B en W krijgt de toekomstige wijk “een eigen identiteit, door realisering van een diversiteit in landschappen en woonmilieus van hoog en laag gelegen gedeelten en van natte en droge delen”.

De stedebouwkundige opzet voorziet feitelijk in twee woongebieden, waartussen een gebied met kavels voor luxe woningen. De hele locatie ligt buiten de door de provincie vastgelegde Groene Hoofdstructuur. Aan de westzijde vormen de A16 en de spoorlijn een duidelijke ruimtelijke begrenzing.

Verdeling

Van de woningen wordt 30% in het goedkope marktsegment (voorheen sociale sector) en 70% in de vrije sector gerealiseerd. Maximaal 20% van de woningbouw wordt in gestapelde bouw uitgevoerd. De rest wordt laagbouw.

Voor de uitwerking van de wijk kiezen B en W voor de bastion-gedachte. Ze refereren daarmee aan het verleden van Breda als vestingstad. “Die was van oorsprong omringd met vestingwerken, waaronder een groot aantal bastions”. Een ervan is nog bewaard als park langs de singel in Breda (Wilhelminapark). “Werd vroeger met een bastion de stad beschermd, nu wordt het omringende landschap middels het bastion van verdere verstedelijking vrijgehouden”, constateren B en W.

De nieuwe wijk wordt op drie punten ontsloten met een buurtontsluitingsweg, die tevens voorzien in goede aansluitingen met onder meer het NS-station Breda/Prinsenbeek, de Bredase binnenstad en het wijkcentrum Heksenwiel van Haagse Beemden.

Laatste locatie

Van de 55 hectare grond in de te bebouwen locatie heeft de gemeente 25 hectare in eigendom. Een groep poontwikkelaars bezit 20 hectare. En 10 hectare is in eigendom bij particulieren. Opmerkelijk is nog wel dat projectontwikkelaars ook nog eens 30 hectare grond bezitten, die buiten het plangebied valt en ook in de toekomst niet bebouwd mag worden.

Voor Breda is het te bebouwen gebied overigens de laatste grootschalige woningbouwlocatie. Verdere nieuwbouw zal in de toekomst alleen nog mogelijk zijn op grondgebied van de in het kader van herindeling te annexeren randgemeenten. Mogelijke locaties zijn dan het gebied tussen Breda-Noord en Teteringen, Breda Zuid-Oost (tussen Breda en Bavel) en Prinsenbeek.

Reageer op dit artikel