nieuws

Bouwbesluit in ’96 onder het mes

bouwbreed

Bouwbewindsman Tommel hecht behalve aan de woningbouwproduktie ook veel belang aan de evaluatie en herziening van het Bouwbesluit. Dit meldde de staatssecretaris op de persconferentie over de VROM-begroting voor 1996.

Een aantal concrete maatregelen zijn of worden inmiddels ondernomen. Zo zijn voorstellen gedaan tot afronding van het Bouwbesluit met prestatie-eisen voor alle gebouwfuncties; in december 1995 wordt de energieprestatienormering van kracht; en in de loop van 1996 zal een wetsvoorstel worden ingediend, waarmee het milieu wordt toegevoegd als grondslag voor technische voorschriften.

Daarnaast vindt een evaluatie plaats naar de werking van het Bouwbesluit in de praktijk. Hieruit is onder andere gebleken dat vereenvoudiging van het besluit wenselijk wordt gevonden. Het vergunningenstelsel is te moeilijk, de teksten in het besluit voor de praktijk te juridisch, en de systematiek en opzet van het Bouwbesluit te ingewikkeld.

Binnenkort krijgt de Tweede Kamer de evaluatienota in haar bezit. Daarin wordt tevens gemeld hoe met de problemen om zal worden gegaan. “Het betreft”, zo staat in de begroting, “enerzijds vereenvoudiging en deregulering, anderzijds regulering, bijvoorbeeld van het milieu-aspect. Daarbij ke ook leefbaarheid en toegankelijkheid een rol spelen.”

Reageer op dit artikel