nieuws

Zeeland: drie opties voor slibverwerking

bouwbreed Premium

Verbranding, natte oxydatie of vergassing. Dat zijn de alternatieven die de provincie Zeeland in het kader van de milieu effect rapportage (mer) wil laten onderzoeken voor het verwerken van slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en industrieel slib.

Dit blijkt uit de door Gedeputeerde Staten gepresenteerde Startnotitie MER. Jaarlijks komt in Zeeland bij de waterschappen in beheer zijnde rwzi’s veel slib vrij. Vorig jaar ging het om 7200 ton. Aan industrieel slib kwam 1800 ton beschikbaar. Voor het jaar 2000 zullen die hoeveelheden oplopen naar respectievelijk 8600 ton en 3200 of 3500 ton.

Aangezien storten na 1 januari 2000 verboden wordt, moet er een oplossing komen voor het verwerken van al dat slib.

Verbranden

Een van de mogelijkheden is verbranding. Daarbij zijn dan twee mogelijkheden: verbranden buiten de eigen provincie of in een in Terneuzen te bouwen installatie.

Als uitgegaan wordt van de gebruikelijke techniek van verbranden, dan is een aanbod vereist dat de Zeeuwse schaal te boven gaat.

“Een dergelijk alternatief is in Zeeland niet voorhanden”, aldus de notitie. Derhalve zal aansluiting gezocht moeten worden bij een installatie buiten Zeeland. Gedacht wordt dan aan de installatie op het industriegebied Moerdijk.

Maar het kan ook anders. Een eerdere studie “Gemeenschappelijke slibverwerking in Zeeuwsch-Vlaanderen” wees uit dat het mogelijk is om zuiveringsslib en industrieel slib mee te verbranden met gevaarlijk afvalslib. Daartoe zou dan een tweetraps verbrandingsoven moeten worden gebouwd, waarin de temperatuur beheerst wordt door toepassing van wervelbedvergassing in de eerste trap en vervolgens naverbranding in de tweede trap. Er kan echter ook worden volstaan met een eentraps wervelbedoven.

Oxydatie en vergassen

Behalve verbranding is ook natte oxydatie mogelijk. In dat proces worden de organische verontreinigingen in het slib geoxydeerd met zuurstof bij hoge temperatuur en druk.

In de notitie wordt aangegeven dat dit kan gebeuren in een in het Sloegebied te bouwen installatie. Maar de mogelijkheid van twee installaties, in het Sloegebied en de Kanaalzone, wordt nadrukkelijk overwogen.

Vergassing van slib is een derde alternatief. Momenteel wordt door Slibverwerking Zeeland BV al gebouwd aan een proefinstallatie. Het slib wordt in een schijvendroger met stoom gedroogd en vervolgens gebriketteerd. Eind dit jaar worden de eerste resultaten van vergassing verwacht.

Gedacht wordt nu door GS aan een installatie voor vergassing in het Sloegebied. Maar er ke desgewenst ook twee installaties komen: in het Sloegebied en in de Kanaalzone.

Reageer op dit artikel