nieuws

Waterschappen betalen voor milieupoen

bouwbreed Premium

Tussen 1992 en 1995 is circa f. 200 miljoen geinvesteerd in proefpoen op het gebied van onder meer verdrogingsbestrijding, de aanleg van milieuvriendelijke oevers en poen ter versteviging van de Ecologische Hoofdstructuur. Voor deze poen werd f. 68 miljoen aan rijkssubsidie ontvangen.

De overige kosten werden betaald door de waterschappen. Dit blijkt uit de evaluatie van de subsidieregeling regionaal integraal waterbeheer (REGIWA).

Het rijk stelde geld beschikbaar voor 340 proef- en voorbeeldpoen. Deze werden voor maximaal 50 procent gesubsidieerd. De meeste poen werden uitgevoerd in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Gelderland en Noord-Brabant.

Het grootste deel van de subsidie ging naar algemene integrale waterbeheerspoen. Het gaat hierbij onder meer om maatregelen ter voorkoming van het overstorten van riolen, de aanleg of verplaatsing van gemalen en aangepast dijkbeheer.

Verder werd het geld verdeeld over ‘eutrofieringsbestrijdingspoen’, de aanleg van milieuvriendelijke oevers en poen ter bestrijding van verdroging. ‘Eutrofiering’ wil zeggen dat er te veel voedingstoffen in het water zijn waardoor een groene ‘algensoep’ ontstaat.

“Dit kan worden opgelost door enerzijds aanpak bij de bron en anderzijds actief biologisch beheer, zoals het wegvangen van witvis en het uitzetten van roofvis. Hierdoor krijgen watervlooien meer kans zich voort te planten en algen te consumeren,” aldus een toelichting van de Unie van Waterschappen.

Een ander soort eutrofieringsbestrijdingspo werd opgezet in Bergambacht. Hier werd het rioolstelsel verbeterd, de bemesting van het grasland aangepast en het kroos verwijderd. “Als de belasting vanuit diverse bronnen is teruggebracht, zal de fosfaatrijke waterbodem gebaggerd worden”, aldus de Unie van Waterschappen.

Reageer op dit artikel