nieuws

SBAB’s protesteren tegen afschaffen van bouwregistratie Overheid moet bestrijding fraude in bouw intensiveren

bouwbreed

“Wij tekenen een scherp protest aan tegen het voornemen om de bouwregistratie af te schaffen”. Dat laten de vier in ons land opererende Stichtingen tot Bevordering Aannemersbelangen (SBAB’s) in een brief weten aan de ministers De Boer van VROM en Wijers van Economische Zaken. In plaats van afschaffing is een aanscherping van beleid eerder op zijn plaats, zo geven zij aan.

In de brief beschrijven de vier stichtingen hoe achtereenvolgende overheidsmaatregelen er de oorzaak van zijn geworden dat bestrijding van de onrechtmatige bedrijfsuitoefening in de bouw, de bestrijding van sluikbouw en aanverwante vormen van fraude, is afgenomen. Zo bestreek de Economische Controledienst een gedeelte van het werkterrein van de SBAB’s bij de bestrijding van onrechtmatige bedrijfsuitoefening. In 1993 trok de toenmalige minister Andriessen de ECD echter van dit werkterrein terug, waardoor dit werk in zijn geheel werd overgelaten aan de particuliere bouwbranche. “Om de door de ECD achtergelaten leemte in de opsporing enigszins te ke vervullen, heeft de SBAB formele opsporingsbevoegdheid aangevraagd. Maar die is van hogerhand geweigerd”, zo schrijft men.

Dus vielen de stichtingen in hun opsporende taak terug op de bouwregistratie, die gemeenten volgens art. 57 van de Woningwet zouden moeten opzetten en bijhouden. Aan deze sinds 1 oktober 1992 geldende verplichting tot het bijhouden van een openbaar register blijken nog heel wat gemeenten niet te voldoen. Een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, dat in opdracht van het NVOB werd uitgevoerd, geeft aan dat 39% van de gemeenten een dergelijk register niet heeft. Een recent in opdracht van staatssecretaris Tommel uitgevoerd onderzoek in het kader van de evaluatie van de Woningwet laat zien dat weliswaar 75% van de gemeenten over een openbaar bouwregister beschikt, maar dat het droevig is gesteld met het volledig vermelden van alle relevante gegevens.

De bouwregistratie gaat volgens de SBAB’s afgeschaft worden nu de ministers deze ‘hebben geplaatst op de lijst voor deregulering’. Gedoeld wordt op het po ‘Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit’, een uitwerking van het regeerakkoord dat beoogt regels af te schaffen of te vereenvoudigen die het bedrijfsleven slechts lasten opleveren. In een recent aan de Tweede Kamer gezonden notitie van staatssecretaris A. Dok van Economische Zaken over de voortgang van dit po, staat op bladzijde 23 ook het openbaar bouwregister genoemd. Recent ook stelde staatssecretaris Tommel op vragen van het Tweede Kamerlid Van Erp “het niet uitgesloten te achten dat ten aanzien van het openbaar bouwregister voorstellen zullen worden gedaan, die doelmatiger zullen zijn dan de huidige regeling”.

Aanbeveling

Hij citeerde uitvoerig uit een nog niet openbaar gemaakt rapport over de bouwregistratie. Daarin bevelen de onderzoekers aan te stoppen met de nu nog verplichte gemeentelijke bouwregistratie. Gemeenten zouden beter kopieen van verleende bouwvergunningen aan de SBAB’s ter verifiering ke opsturen.

Volgens deze SBAB’s is daar in Noord-Holland met een enkele gemeente een proef mee genomen. Maar juist de voor de bestrijding van onrechtmatige zaken benodigde gegevens, zoals de namen van de uitvoerders van de bouwwerken, staan niet in die vergunningen vermeld. In plaats van de registratie af te schaffen is het volgens de SBAB’s zaak bestrijding van deze vorm van fraude aan te scherpen. Alleen al op het gebied van de particuliere eigen-beheer-bouw gaat honderden miljoenen guldens aan zwart geld per jaar om. Volgens een vier jaar oud onderzoek van het EIB gaat het om zo’n f. 200 miljoen. Schattingen van de SBAB’s zelf na eigen onderzoeken komen uit op f. 600 tot f. 800 miljoen.

De overheid lijkt hier geen oog voor te hebben, aldus het schrijven. Evenmin als voor de “onhoudbare – eigenlijk nagenoeg reeds verloren – positie van met name kleinere bouwbedrijven in de marktsector particuliere woningbouw in opdracht.” Men besluit de brief met het verzoek “de koers te wenden en aan te sturen op aanscherping. De enorme omvang van de problematiek, zowel ten laste van de belastingbetaler alsook ten laste van het bouwbedrijfsleven, noopt eerder tot het creeren van verdergaande fraudebestrijding”.

Reageer op dit artikel