nieuws

NVB noemt maatregelen begrijpelijk Den Haag doet onwillige bouwers in de ban

bouwbreed

Bouwers die in Den Haag bij herhaling onnodig de openbare weg versperren of zich niets aantrekken van gemaakte afspraken, hoeven voorlopig niet meer te rekenen op gemeentelijke opdrachten. De residentie gaat bij het aanbesteden niet alleen letten op de kwaliteit van de bouwondernemingen, maar ook op de werkwijze en het nakomen van afspraken. Hoewel Den Haag niet wil spreken over het maken van een zwarte lijst, worden de bouwers nauwlettend in de gaten gehouden en hun doen en laten geregistreerd.

De maatregel is noodzakelijk omdat met name in het centrum de komende jaren zo’n 400 poen in ontwikkeling worden genomen. Hierbij varieert het van kleine straatwerkzaamheden tot de aanleg van de tramtunnel in de Grote Marktstraat en de bouw van het kantorencomplex De Resident met een oppervlakte van 102.600 m2.

“Al deze werkzaamheden doen een aanslag op de bereikbaarheid van de stad omdat veelal de openbare weg voor kortere of langere tijd moet worden afgesloten”, zegt R.T.C. Henkus, coordinator stedelijke bereikbaarheid.

Een goede onderlinge afstemming van alle bouwpoen is volgens Henkus dan ook in eerste instantie de basis van het pakket aan maatregelen waarmee de gemeenteraad onlangs akkoord is gegaan. “Er moet een strakke regie worden gevoerd, waarbij de bereikbaarheid centraal staat.”

Als voorbeeld noemt Henkus de bouw van de tramtunnel, ‘het souterrain’, in de Grote Marktstraat. “Er is echter ook een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een appartementencomplex in dat gebied. Dat kan dus niet tegelijkertijd. Afstemming is dan noodzakelijk. Komen de betrokkenen er zelf niet uit dan wordt het kiezen of delen”, aldus de coordinator.

Het is dan vervolgens het Bestuurlijk Overleg dat bepaalt. In dit overleg hebben de wethouders van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economische zaken en openbare werken, respectievelijk Meijer, Noordanus, Van Laar en Van der Putten, zitting.

Rotzooitje

“Voorkomen moet worden”, benadrukt Henkus, “dat het een rotzooitje wordt. Het gaat vaak maar om hele kleine zaken, maar die wel beeldbepalend zijn. Het duurt zeker nog tot 1999 eer het eind van alle werkzaamheden een beetje in zicht komt. Er wordt f. 2,6 miljard in het centrum geinvesteerd.

Dat zal zichtbaar zijn, maar de gevolgen en de overlast moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden. Daarbij speelt ook de toekomst van de middenstand in de binnenstad een rol. De Hagenaars moeten niet massaal wegblijven.”

Info-bulletins

Door middel van info-bulletins worden de inwoners over de wegopbrekingen en omleidingen in het centrum op de hoogte gehouden. Hierbij wordt door de gemeente nauw met politie en het openbaar vervoersbedrijf HTM samengewerkt.

Verder wordt een zogenoemd verkeershandhavingsteam ingezet. Dit team, bestaande uit zo’n zestig medewerkers, krijgt als taak het verkeer te begeleiden bij wegversmallingen en werkzaamheden.

“Maar het zijn ook deze mensen die toezicht gaan houden op de naleving van de bepalingen in de vergunningen en de gemaakte afspraken. Mochten er obstakels op straat liggen die er niet horen dan zijn zij het die aan de bel zullen trekken.”, aldus Henkus.

In de visie van de coordinator moet het duidelijk zijn “dat we niets meer op z’n beloop zullen laten”.

Bouwtijd

“Het komt nu nog vaak voor dat een bouwpo om wat voor reden dan ook wordt vertraagd en de straat afgezet blijft. Dat is met de nieuwe regelgeving, op calamiteiten na, niet meer mogelijk.

De bouwonderneming zal zich aan de afgesproken bouwtijd moeten houden. Dat is ook vastgelegd in de opbreekvergunning die men vanaf heden moet aanvragen, zodra ruimte op de openbare weg in beslag moet worden genomen.

Het klinkt misschien allemaal negatief, die regelgeving. Maar we willen het niemand moeilijk maken. Integendeel zelfs, de hinder voor de burgers en de bouwwerken onderling proberen we hiermee zo klein mogelijk te houden.”

Ook het parkeren van auto’s van bouwvakkers op de openbare weg is voortaan uit den boze. “Er is rond het centrum parkeergelegenheid en openbaar vervoersvoorzieningen voldoende aanwezig. Daar moeten ze dan maar gebruik van maken.”

Brief

In een brief aan de bouwondernemingen worden de nieuwe maatregelen uit de doeken gedaan. Benadrukt wordt dat niet naleving van de gemaakte afspraken de bouwers op een boete varierend van f. 2500 tot f. 25.000 per dag per overtreding kan komen te staan.

“Indien bij herhaling blijkt dat regels of afspraken niet worden nagekomen zal de gemeente zich bezinnen op verdergaande consequenties daarvan voor de onderneming. Niet uitgesloten is dat deze liggen in de sfeer van de opdrachtverlening door de gemeente”, aldus Den Haag in de brief.

“Uiteraard”, zo probeert Henkus de pil enigszins te verzachten, “gaan we ervan uit dat het zover niet komt. Maar, dat mag duidelijk zijn, de mogelijkheid om ondernemingen die regelmatig afspraken geschonden hebben niet meer uit te nodigen voor aanbestedingen wordt hiermee opengehouden.” Overigens wil Henkus het woord zwarte lijst niet in de mond nemen: “Dat vind ik een te beladen woord.” Daarentegen ontkent hij niet dat de handel en wandel van de bouwers wordt nagegaan en genoteerd.

Prijskaartje

In een eerste reactie zegt Nico Rietdijk van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) de maatregel niet van de hand te wijzen en het zelfs “begrijpelijk” te vinden. “De bereikbaarheid van zo’n centrum is geweldig belangrijk. Maar het moet aan de andere kant ook wel duidelijk zijn dat, wanneer bedrijven juist met het oog op die bereikbaarheid, speciale maatregelen moeten nemen daar dan een prijskaartje aan hangt.”

R.C. Henkus, coordinator stedelijke bereikbaarheid: “Het moet geen rotzooitje worden.”

Reageer op dit artikel