nieuws

FNV niet somber over afloop uitzenddebat

bouwbreed

Na het mislukken van de onderhandelingen tussen bonden en werkgevers over een experiment met uitzendkrachten in de bouw, proberen de bonden nu een experiment in de afbouw- en afwerksector van de grond te krijgen. “Wij staan open voor het flexibel maken van een deel van de arbeidsmarkt. Het beconcurreren van vaste arbeidscontracten via uitzendkrachten gaat ons te ver.”

Bondsbestuurder Rinus Dalhuizen van de bouwbond FNV stelt duidelijke grenzen. “In de bouw-cao hebben we afgesproken een uitzend-experiment op te zetten. De discussie daarover loopt al jaren. De laatste onderhandelingen over dit onderwerp zijn we heel realistisch ingegaan. We hebben ons niet dogmatisch opgesteld en we zijn de werkgevers zelfs heel ver tegemoet gekomen.

De bonden hebben gezegd: jongeren die willen ‘ruiken’ aan de bedrijfstak willen we via de uitzendconstructie een kans geven. Ook bij vakantiewerk is daar ruimte voor. Een en ander kan via een speciale cao voor uitzendkrachten worden geregeld.”

Bedoeling

“Willen de werkgevers echter ook ‘gewone’ arbeidskrachten inhuren via het uitzendbureau, dan zeggen wij: Prima, maar dan moeten ze wel volgens de bouwcao worden betaald. Werkgevers wilden echter uitsluitend werken met de ABU-cao, weliswaar aangevuld met afdrachten voor de bedrijfstakeigen fondsen. Maar zelfs met die aanvulling is een uitzendkracht veel goedkoper dan iemand die onder de bouw-cao werkt. Dat werkt dus concurrentievervalsend. Een aantal werkgevers heeft in het overleg niet onder stoelen of banken gestoken dat dat nou juist de bedoeling is. Op dat moment hebben we afgehaakt. Flexibilisering? Okee, maar wat de werkgevers nu willen leidt tot trammelant op de bouwplaats. De loonverschillen tussen de vaste krachten en de uitzendkrachten worden enorm, terwijl ze naast elkaar op de steiger staan. De vaste krachten zullen dat niet pikken.”

Onderling niet eens

Volgens Dalhuizen is het ook niet in het belang van de werkgevers zelf dat de bouw helemaal wordt opengegooid voor uitzendkrachten. “Die flexibiliseringstrend zal naar mijn idee niet zo lang meer duren. Flexibele arbeid staat haaks op de steeds strengere kwaliteitseisen die aan bedrijven worden gesteld. Certificering en ISO-normering is aan de orde van de dag. Voor die kwaliteitsverbetering is vakmanschap nodig. Werknemers die de ene keer hier en de andere keer daar werken hebben geen binding met het bedrijf. Dat gaat ten koste van het vakmanschap.”

Dalhuizen is ervan overtuigd dat ook werkgevers onderling het niet eens zijn. “Er is een groep die wil gewoon goedkopere arbeidskrachten en er is een groep die wil flexibiliteit. Dan zeg ik: die flexibiliteit is er al. De gespecialiseerde aannemingsbedrijven leveren, vergelijkbaar met uitzendbureaus, bepaalde gespecialiseerde diensten als metselen, timmeren of straatmaken. Deze bedrijven zijn flexibel in te huren. Wanneer het uitzendverbod in de bouw wordt opgeheven zal er overigens een grote concurrentie ontstaan voor deze bedrijven.”

Artikel 4

Of de opheffing van het uitzendverbod doorgaat is volgens Dalhuizen nog lang niet zeker. “Na het afbreken van het overleg met de werkgevers hebben we minister Melkert een brief gestuurd, waarin we om handhaving van het uitzendverbod vragen. We hebben de minister uitgelegd dat we een experiment wilden, dat we tegemoet zijn gekomen aan de wensen van werkgevers, maar dat het is afgeketst omdat werkgevers willen concurreren met uitzendpersoneel. Ik heb goede hoop dat de minister dit ter harte neemt. En mocht het verbod in zijn geheel, zonder restricties, worden opgeheven dan hebben we altijd nog artikel 4 in de bouw-cao” (waarin staat dat de werkgever die van de diensten van uitgeleende arbeidskrachten gebruik maakt, ten aanzien van deze werknemers verplicht is tot naleving van de bepalingen in de bouw-cao- red.).

Binnenkort gaan de bonden praten met de werkgevers in de afwerksector over een uitzendexperiment. “In die bedrijfstak heeft men minder de neiging om uitzenden in de concurrentiesfeer trekken. De lijnen zijn ook iets korter dan in de bouw. Ik heb goede hoop dat we hier tot resultaat komen.”

Reageer op dit artikel