nieuws

Uitvoeringsorganisaties, waaronder SFB, laken commissie-Witteveen Onduidelijkheid over structuur van sociale verzekeringen

bouwbreed Premium

Een convenant dat de structuur zou moeten bevatten ter uitvoering van de Nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen en dat per 1 juli ondertekend moest worden, is er nog niet. Na drie maanden inspraak bij de commissie-Witteveen door de uitvoeringsorganisaties, waaronder het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, over de wijze waarop dat gestalte zou moeten krijgen, blijkt dat in het concept-convenant niets of nauwelijks iets van die wensen terug is te vinden.

Op een persconferentie, die door deze gezamenlijke uitvoeringsorganisaties bij het GAK in Amsterdam werd belegd, werd duidelijk gemaakt dat de door het ministerie van Sociale Zaken ingestelde stuurgroep onder leiding van mr. D.E. Witteveen, directeur fiscale zaken van het ministerie van Financien, drie maanden lang de indruk heeft gegeven te ke leven met voorstellen van de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid. Vrijdag j.l. bleek een concept convenant praktisch niets van deze voorstellen tot uitvoering te bevatten.

Overleg afgebroken

Nadat de gezamenlijke uitvoeringsorganisaties opnieuw lieten weten hoe zij graag de uitvoering ter hand zouden willen nemen, werd het overleg door de departementale commissie afgebroken. Kennelijk door toedoen van staatssecretaris Linschoten, die door de uitvoeringsorganisaties op de hoogte werd gebracht, ligt er nu weer een uitnodiging van de commissie-Witteveen “om te komen praten”.

Als de overheid op voorspraak van de stuurgroep-Witteveen vast blijft houden aan haar visie, dan is van de uitvoeringsorganisaties het Sociaal Fonds Bouwnijverheid het meest gedupeerd. Het SFB heeft, daarbij gesterkt door ‘geluiden uit Den Haag’ al heel snel willen inspelen op de nieuwe organisatiewet, die o.a. een scherpe scheiding voorschrijft tussen de uitvoering van de wettelijke taken op sociaal terrein en private activiteiten, die de uitvoeringsorganisaties nog ter hand zouden willen nemen.

Marktgericht

En dat willen ze. Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid bouwde de bestaande organisatie om tot een marktgerichte holding met zes autonome werkmaatschappijen. Deze structuur werd gekozen om een geintegreerde dienstverlening aan het bedrijfsleven te ke aanbieden., overigens met strikte scheiding van de publieke en private taken.

Daartoe kwam o.a. binnen de holding niet alleen een organisatie ten behoeve van de uitvoering van Ziektewet, wao, en ww, maar ook een eigen verzekeringsmaatschappij, die de vergrote risico’s bij wao en ZW kan verzekeren en ging men een joint venture aan met de ziektekostenverzekeraar Ohra.

Zoals de zaken er nu voorstaan, moet uit het concept convenant worden gelezen dat noch het een noch het ander zou zijn toegestaan. Volgens directeur H. Scheerder van het SFB wordt het op deze wijze een janboel als een bouwvakker voor het wettelijke deel van ZW en wao bij het SFB terecht moet, voor verzekering van het wao-gat naar een particuliere verzekeringsmaatschappij, en voor zijn ziekterisico bij weer een andere onderneming. De ook bij deze reorganisatie sociale zekerheid beoogde geringere kosten, zullen dan niet te voorschijn komen.

Vinger in de pap

De gezamenlijke uitvoeringsorganisaties komen hier tegen in het geweer omdat zo niet kan worden voldaan aan de wens van de overheid over te gaan tot meer marktwerking op deze terreinen. Bovendien verzekeren de organisaties zich op deze wijze om een grotere continuiteit nu de wettelijke taken ten aanzien van ZW en wao en ww sterk aan het teruglopen zijn. Als de voorgestelde holding vorm, die ook andere uitvoeringsorganisaties als GUO, DETAM en GAK voorstaan, niet mogen, dan moet op langer termijn op een fors verlies aan werkgelegenheid worden gerekend, aldus directeur dr. E.P. de Jong van het GAK.

De directies van het GAK, DETAM, BVG, GUO en SFB zijn al evenmin te spreken over het voorstel in het concept-convenant dat de minister de bestuurders dient te benoemen van de stichtingen die de aandelen van de holdings zal bezetten. En al evenmin met het voorstel van de stuurgroep dat deze aandelen ‘op eerste afroep’ aan de staat ten verkoop dienen te worden aangeboden. Op deze wijze, aldus de heer De Jong, namens alle uitvoeringsorganisaties, wenst de overheid een grote vinger in de pap te houden, waar ze tegelijkertijd meer privatisering, meer marktwerking voorstaat.

Reageer op dit artikel