nieuws

Tommel wil bescherming woningmarkt grensplaats

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel wil de Huisvestingswet wijzigen om grensgemeenten in staat te stellen hun woningmarkten effectief te beschermen. Daarnaast wijst hij er op dat die gemeenten de mogelijkheid hebben om met behulp van een vergunningenstelsel te bereiken, dat woningen terecht komen bij degenen voor wie ze in de eerste plaats bedoeld zijn.

Vooral Duitse woningzoekenden leggen een steeds groter beslag op bestaande en nieuw te bouwen woningen, waardoor lokale c.q. regionale woningzoekenden naar elders worden verdreven. Gemeenten zijn machteloos die ontwikkeling te keren.

In de Zuidlimburgse grensplaats Vaals heeft nu al 30% van de bevolking de Duitse nationaliteit. De woningmarkt staat er onder zeer grote druk. En dat, terwijl de gemeente een regionale opvangfunctie op volkshuisvestingsgebied. Samen met Valkenburg en Gulpen wordt gebouwd voor woningzoekenden uit het Mergelland. Voor de overige kernen geldt een restrictief beleid.

Maar de woningzoekenden uit Vaals en de regio komen nauwelijks meer aan de bak. Woningzoekenden uit Aken en omgeving struinen de woningmarkt af. Zij hebben inmiddels een groot deel van de bestaande voorraad ingenomen. Daar komt nog als extra complicerende factor bij dat heel veel Duitse studenten die in Aken studeren kamers in Vaals in beslag nemen.

Lagere prijzen

Tommel erkent het bestaan van de problematiek, die niet alleen in Vaals speelt. Ook uit andere grensgemeenten komen soortgelijke geluiden. De problemen worden veroorzaakt door het feit dat “de prijzen van koop- en huurwoningen in Nederland lager liggen dan die in Duitsland”.

De staatssecretaris is inmiddels in gesprek met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de toepassing van de Huisvestingswet. Het gaat daarbij om “de in de praktijk gerezen problemen met betrekking tot de afstemming van het huisvestingsbeleid op het restrictieve bovengemeentelijke ruimtelijk ordeningsbeleid en de onbedoelde neveneffecten die de wet sorteert”.

Omdat de problemen in de grensgemeenten volgens hem niet binnen de tekst van de Huisvestingswet ke worden opgelost “zal aan wetswijziging waarschijnlijk niet zijn te ontkomen”.

In dit verband kondigt hij ook aan de in de wet voorziene evaluatie te vervroegen. Hij zal daarover binnenkort met IPO en VNG praten. In die evaluatie wordt eveneens aandacht besteed aan de problematiek in Vaals en andere grensplaatsen.

Vergunningstelsel

Vaals kan als gevolg van beleidsmaatregelen geen kant op. Aangewezen als regionale opvangkern mag de gemeente geen lokale bindingseisen en hogere koopprijsgrenzen invoeren. Voorwaarde daartoe is namelijk dat er geringe mogelijkheden tot uitbreiding van de woningvoorraad zijn. En dat is in Vaals niet het geval.

Tommel: “Vaals voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor hantering van hogere dan wettelijk toegestane distrtibutiegrenzen”.

Maar helemaal machteloos is de gemeente volgens hem niet. Via een huisvestingsverordening kan het hebben van een huisvestingsvergunning verplicht worden gesteld. Degene die daarvoor in aanmerking wil komen, dient dan te voldoen aan door de gemeente genoemde criteria. Daarbij kan de gemeente onderscheid maken tussen “passendheid” en “urgentie”.

Bovendien kan de gemeente in de verordening, onder goedkeuring van gedeputeerde staten van Limburg, onderscheid maken tussen woningzoekenden die wel of niet een economische of maatschappelijke binding met de betrokken regio hebben.

“Het verkrijgen van een dergelijk vergunningstelsel is gebonden aan een samenhangend woningmarktbeleid. Het is de bedoeling dat de betrokken gemeenten daartoe zelf het initiatief nemen”, aldus Tommel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels